Home / สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  โคตรพุ้ย
หัวหน้าสถานวิจัย

อาจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
กรรมการ

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
กรรมการ

 

อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
กรรมการ

 

อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
กรรมการ

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกิ้อ
กรรมการ

 

นางสาววันทนี  แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

Home / ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

Facebook Comments
Home / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual)

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์                                                              

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์                                                    

Bachelor of Science Program in Medical Technology     

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อย่อ    : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)   

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Medical Technology)
ชื่อย่อ    : B.Sc. (Medical Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชน โดยหลักสูตรฯ มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความชำนาญในทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะบริหารจัดการ ทักษะสื่อสารภาษาสากลและสารสนเทศ ก้าวทันวิทยาการ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเข้าใจบทบาทเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย ออกแบบงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรม คิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบบทวิภาษา

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

          1 วัตถุประสงค์ทั่วไปเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

          2 วัตถุประสงค์เฉพาะมีทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์ความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้  เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศได้

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการแบบทวิภาษา

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ แบบทวิภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) ยังมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

        1 วัตถุประสงค์ทั่วไปเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

        2 จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง วัตถุประสงค์เฉพาะ มีทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน และวิเคราะห์ความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องได้  เพื่อมุ่งเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ในสาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่จะมีความร่วมมือกันในอนาคต

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ ปริญญาตรีทางวิชาการและปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ โดยทั้ง 2 รูปแบบมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตโลหิตวิทยาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลมนุษย์ พันธุศาสตร์เซลล์ พันธุศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยาและสารเคมี การปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพทั้งในองค์กรและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการฝึกงานในสถานการณ์จริงไปใช้ในการตรวจ ทดสอบวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายงานผลการตรวจตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำที่เหมาะสม เพื่อการวินิจฉัยติดตามการรักษาพยากรณ์โรคและป้องกันโรคหรือประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางปัญญาความสามารถในการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรม  จริยธรรม  และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและคนดีและสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ ที่จะค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลง ของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ให้ คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้/ มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
5.มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และ พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถ ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆ รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพ สามารถใช้ เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
6.มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ การนำความรู้สู่ ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7.สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  สามารถขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์  ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ หน่วยงานระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว  เช่น เปิดสถานประกอบการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพในบริษัท

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

          สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการจะมีการเรียนรายวิชาที่เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 15 หน่วยกิตไตรภาค นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 โดยเทียบโอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา จึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ยังสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องหลายสาขา  อาทิ  เทคนิคการแพทย์  พยาธิวิทยาคลินิก  ชีวเวชศาสตร์  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ชีวเคมี   จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พันธุศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  และวิศวกรรมทางการแพทย์   เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  48,900   บาท

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร    586,800 บาท

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาตรี

ทางวิชาการ

แบบก้าวหน้าทางวิชาการ

ทางวิชาการ

(ทวิภาษา)

แบบก้าวหน้า

ทางวิชาการ

(ทวิภาษา)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

172

187

172(98E)

187(98E)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40

40

40(36E)

40(36E)

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

20

20

20(16E)

20(16E)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

8

8(8E)

8(8E)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8

8

8(8E)

8(8E)

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ

4

4

4(4E)

4(4E)

 

กลุ่มวิชาสารสนเทศ*

4

4

4(4E)

4(4E)

หมวดวิชาเฉพาะ

124

139

124

139

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

42

42(19E)

42(19E)

 

กลุ่มวิชาชีพ

82

82

82(43E)

82(43E)

 

กลุ่มวิชาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ (หมวดวิชาบังคับ)

0

10

0

10

 

กลุ่มวิชาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ (หมวดวิชาเลือก)

0

5

0

5

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

8

8

8

8

หมายเหตุ

*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร,

E การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

  172 (98E)  หน่วยกิต คิดเป็น 56.9% สำหรับปริญญาตรีทางวิชาการ(ทวิภาษา)

  187 (106E) หน่วยกิต คิดเป็น 56.7% สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ(ทวิภาษา)     

Facebook Comments
Home / หน้าหลัก

หน้าหลัก

Facebook Comments
Home / service_test

service_test

service_testservice_testservice_testservice_testservice_testservice_testservice_testservice_testservice_test

Facebook Comments
Home / personal

personal

Facebook Comments
Home / Home

Home

Facebook Comments
Home / ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตราอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

นายนิเวศน์ ประยูรเธียร
ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิบไทย จำกัด

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

แพทย์หญิงปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ทิพวิมล ดำช่วย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์อนุวัตร์ รินทรวิฑูรย์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ ช.วิทวัส เพ็ชรไพศิษฐ์

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ธีระพล วิจิตรโสภา

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ปราณี ไชโย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์ไพศาล ดำขำ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์รุ่งวิทย์ ตัญจพัฒน์กุล

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

นายแพทย์กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

กภ.ทวีพล แสนภักดี

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรกายภาพบำบัด

Facebook Comments
Home / คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2139,0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2139 , 2703-4
E - mailkwiyada@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2593,0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2593 , 2703-4
E - mailladdawan.pa@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
กภ.อัครเดช คมขำ
นักภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571
E - mailukkaradate.ko@wu.ac.th
กภ.สุวรรณ นพรัตน์
นักภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571
E - mailsrisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571
E - mailsuppalak.ko@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail sahapat.ba@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2139, 2703-4
E - mailsahapat.ba@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2148, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2148, 2703-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี จีนด้วง
ความเชี่ยวชาญFree Radical Biology and Medicine, Neurosciences, Alzheimers, disease
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2193, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2193, 2703-4
E - mailnutjaree.je@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
ความเชี่ยวชาญแบคทีเรียวิทยา/การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2180, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2180, 2703-4
E - maillmonthon@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญMalaria epidermiology, Routine to Research in Medical Technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2137, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2137, 2703-4
E - mailmanas.ko@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร
ความเชี่ยวชาญ Clinical Tropical Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2781, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2781, 2703-4
E - mail veeranoot.ni@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช
ความเชี่ยวชาญChemisty ot Natural product / แพทย์แผนไทย
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailkingkan.bu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย
ความเชี่ยวชาญ ชีวเคมีทางการแพทย์, เคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2473, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2473, 2703-4
E - mail kwuntida.ut@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
ความเชี่ยวชาญอณูชีววิทยาของการเกิดมะเร็ง/วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2181, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2181, 2703-4
E - mailnurdina.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2135, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2135, 2703-4
E - mailbphuangt@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
ความเชี่ยวชาญวิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2134, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2134, 2703-4
E - mailpoonsit.hi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
ความเชี่ยวชาญธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงชนิดต่างๆ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของยีนของมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2189, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2198, 2703-4
E - mailmanit.nu@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2703-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก,ชีววิทยามะเร็ง, การปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2197, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2197, 2703-4
E - mailcwarang@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
ความเชี่ยวชาญ ภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail kwiyada@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
ความเชี่ยวชาญ Microbiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2145, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2145, 2703-4
E - mail sueptrakool.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
ความเชี่ยวชาญNatural products related Complementary and Alternative Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2185, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2185, 2703-4
E - mailapsorn.sa@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
ความเชี่ยวชาญ ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2131, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2131, 2703-4
E - mail penchom.ja@wu.ac.th
อาจารย์กรหยก คำดี
ความเชี่ยวชาญชีวเคมีทางการแพทย์และอณูชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailkornyok.ka@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จินตนา พาวงค์
ความเชี่ยวชาญ เทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4291, 2703-4
E - mail  chintana.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2147, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2147, 2703-4
E - mailjjirapor@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี
ความเชี่ยวชาญภูมิคุ้มกันวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2138, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2138, 2703-4
E - mailjirarat.so@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2191, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2191, 2703-4
E - mailduangjai.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
ความเชี่ยวชาญGold nanoparticle, Biosensor, R2R
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2181, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2181, 2703-4
E - mailnantawan.wa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปพิชญา พรหมประดิษฐ์
ความเชี่ยวชาญปรสิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailpapichaya.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.มรกต ชาตาธิคุณ
ความเชี่ยวชาญ Molecular medicine and Melanin synthesis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4291, 2703-4
E - mail moragot.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา, ชีววิทยาของมะเร็ง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2181, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2181, 2703-4
E - mailtmalatee@wu.ac.th
อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailwarinda.pr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ จันทร์แสนตอ
ความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailwuttichote.ja@wu.ac.th
อาจารย์ศรุดา คุระเอียด
ความเชี่ยวชาญสรีรวิทยาด้านการเรียนรู้และความจำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2131, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2131, 2703-4
E - mailsaruda.ku@wu.ac.th
อาจารย์สุขสันต์ ช่างเหล็ก
ความเชี่ยวชาญเคมีคลินิก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2479, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2479, 2703-4
E - mailsuksun.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2479, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2479, 2703-4
E - mailsuriyan.su@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
ความเชี่ยวชาญโลหิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2136, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2136, 2703-4
E - mailsorawan@wu.ac.th
อาจารย์อิศรา ประจงไสย
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญFlow cytometry/ วิทยาภูมิคุ้มกัน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703-4
E - mail issara.pa@wu.ac.th
อาจารย์พงศ์พันธ์ พงศ์พนิตานนท์
ความเชี่ยวชาญ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์ และระบบปัญญาประดิษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 4291, 2703-4
E - mail pongphan.po@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วนิดา มาลา
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยาทางการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailwanida.ma@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / สาขาวิชากายภาพบำบัด

สาขาวิชากายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2759, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2759, 2703-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปริญญา ว่องไววณิชกุล
ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2764, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2764, 2703-4
E - mailparinya.vo@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จันทรวิโรจน์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2767, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2767, 2703-4
E - mailpornpimol.ch@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2130, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2130, 2703-4
E - mailyuwadee.wi@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2703-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
อาจารย์กนก เตียประพงษ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2784, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2784, 2703-4
E - mailkanok.ti@wu.ac.th
อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailkanruethai.si@wu.ac.th
อาจารย์เครือแก้ว ทองมี
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2784, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2784, 2703-4
E - mailkrueakaew.to@wu.ac.th
อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-4291, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน4291, 2703-4
E - mailkhomkrip.lo@wu.ac.th
อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailcharupa.le@wu.ac.th
อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2760, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2760, 2703-4
E - mailnsuparoe@wu.ac.th
อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2468, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2468, 2703-4
E - mailchatdao.se@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ชฎายุ อุดม
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2780, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2780, 2703-4
E - mailuchadayu@wu.ac.th
อาจารย์ชดาภา บุญยัง
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailchadapa.bn@wu.ac.th
อาจารย์ณัฐนันท์ เขมามุตตานาค
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2783, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2783, 2703-4
E - mailnuttanun.kh@wu.ac.th
อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2762, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2762, 2703-4
E - maillthawatc@wu.ac.th
อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2782, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2782, 2703-4
E - mailthanaporn.se@wu.ac.th
อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2763, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2763, 2703-4
E - mailcnichaph@wu.ac.th
อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2771, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2771, 2703-4
E - mailnetchanog.ji@wu.ac.th
อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2780, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2780, 2703-4
E - mailprathomchai.ra@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2770, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2770, 2703-4
E - mailpraphatson.kl@wu.ac.th
อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailphatcharawadee.sr@wu.ac.th
อาจารย์พัชรินทร์ นิลมาท
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2777, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2777, 2703-4
E - mailpatcharin.ni@wu.ac.th
อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2784, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2784, 2703-4
E - mailhvalaini@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2757, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2757, 2703-4
E - mailywantane@wu.ac.th
อาจารย์สาลินี ไชยกูล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดทางกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2758, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2758, 2703-4
E - mailcsalinee@wu.ac.th
อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailsalila.ce@wu.ac.th
อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2703-4
E - mailsupattra.ch@wu.ac.th
อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
ความเชี่ยวชาญกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2765, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2765, 2703-4
E - mailsumarttra.sn@wu.ac.th
อาจารย์อรชุมา เมืองสอน
ลาศึกษาต่อ
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบประสาท
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน-, 2703-4
E - mailonchuma.mu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2772, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2772, 2703-4
E - mailpanoma@wu.ac.th
อาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2782, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2782, 2703-4
E - mailhaifah.sa@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2704, 0-7567-2703
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2704, 2703
E - mailrcharouy@wu.ac.th
นางสาวววันทนี แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2706, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2706, 2703-4
E - mailkwantane@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2593
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2593
E - mail  laddawan.pa@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 0-7567-2704
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703,2704
E - mailyariya@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2703, 0-7567-2704
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2703,2704
E - mailmaneerut.sr@wu.ac.th
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์
นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2706, 0-7567-2703
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2706, 2703
E - mailnadnara.ch@wu.ac.th
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2769, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2769, 2703-4
E - mailwantida.nu@wu.ac.th
นายอัครเดช คงขำ
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailukkaradate.ko@wu.ac.th
นางสาวศรีสุวรรณ นพรัตน์
นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsrisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2571-4, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2571-4, 2703-4
E - mailsuppalak.ko@wu.ac.th

Facebook Comments
Home / อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

Facebook Comments
Home / อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำ

Facebook Comments
Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เลขานุการ
Facebook Comments
Home / ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้บริหารสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญเทคนิคการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2148, 0-7567-2148
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2148, 2703-4
E - mailrjitbanj@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญมาลาเรียในหนูทดลอง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2751, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2751, 2703-4
E - mailvoravuth.so@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2761, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2761, 2703-4
E - mailnitita.do@wu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail sahapat.ba@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญกายภาพบำบัดในเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2759, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2759, 2703-4
E - mailwannisa.ku@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์
ความเชี่ยวชาญ ภูมิคุ้มกันวิทยา, โรคติดเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2139, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2139, 2703-4
E - mail kwiyada@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด
ความเชี่ยวชาญ กายภาพบำบัดกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2770, 0-7567-2703-4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2770, 2703-4
E - mail praphatson.kl@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

Facebook Comments
Home / โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม

โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม

โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เห็นความสำคัญของการเคารพผู้อาวุโสกว่า (Seniority) ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคม (Order) รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (Tradition) มีความเป็นหนึ่งเดียว สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน (Unity) มีความเสียสละกายและใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Spirit) นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม (Accountibility) รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humanity) เพื่อความสันติสุขของสังคม

โครงการ I-SAH พัฒนาบัณฑิตคุณธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสำนักวิชา ดังที่ว่า “เป็นเลิศด้านวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ”
 2. เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณธรรม I-SAH ตามหลักการของ SOTUS + Accountibility + Humanity

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

 1. อาจารย์ ศรุดา คุระเอียด
 2. อาจารย์ ธนาภรณ์ เสมพืช
Facebook Comments
Home / บ้านนี้เจียระไนเพชร

บ้านนี้เจียระไนเพชร

บ้านนี้เจียระไนเพชร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2136

Email : sorawan@wu.ac.th

อาจารย์จิรพัฒน นาวารัตน์

โทรศัพท์ 0 7567 2760

Email : nsuparoe@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้เข้าสู่เกียรตินิยม

2) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอื่นๆ ให้เข้าประกวด แข่งขัน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3) พัฒนาระบบติดตามและมีการเผยแพร่ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้ทั่วถึงและส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย ในแง่วิชาการมีการให้เกียรติบัตรกับนักศึกษที่มีคะแนนดีเด่น

4) พิจารณาแนวทางการจัดตั้งชมรมตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านร่วมกัน

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้ go inter

บ้านนี้ go inter

บ้านนี้ go inter

อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง

โทรศัพท์ 0 7567 2181

Email : nurdina.ch@wu.ac.th

อาจารย์เครือแก้ว ทองมี

โทรศัพท์ 0 7567 2784

Email : krueakaew.to@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ

2) พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างความสุขหรือการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การจัด English camp ในช่วง summer การฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ การจัดวันสื่อสารภาษาอังกฤษ

3) ให้คำปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้สวย หล่อ สุขภาพดี

บ้านนี้สวย หล่อ สุขภาพดี

บ้านนี้สวย หล่อ สุขภาพดี

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2772

Email : panoma@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

โทรศัพท์ 0 7567 2138

Email : jirarat.so@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เหมาะสมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนหรือรุ่นพี่

2) พัฒนาศักยภาพการสื่อสารระหว่างบุคคล มารยาท การเข้าสังคม

3) สร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนักวิชาชีพที่มีสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพโดยเพื่อนชวนเพื่อน การดูแลตนเองและคนรอบข้างให้สุขภาพดี

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้มีรัก

บ้านนี้มีรัก

บ้านนี้มีรัก

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ

โทรศัพท์ 0 7567 2765

Email : sumarttra.sn@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ

โทรศัพท์ 0 7567 2191

Email : duangjai.ph@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) พัฒนานักศึกษาให้มีแรงบันดาลใจในการเรียน การใช้ชีวิต

2) พัฒนานักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และรักวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพของตนเอง และผู้อื่น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น

3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักศึกษาภายในชั้นปี และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง มีช่องทางสื่อสารกับรุ่นพี่บัณฑิตที่ทำงานแล้ว

4) ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ พัฒนาจิตบริการของนำศึกษาโดยปลูกฝังตั้งแต่แรกเข้าเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่บัณฑิต จัดฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษา พานักศึกษาเรียนรู้ชุมชน จัดค่ายแนะนำวิชาชีพกับน้องมัธยมที่สนใจในวิชาชีพ

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้เรียนดี

บ้านนี้เรียนดี

บ้านนี้เรียนดี

อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2764

Email : parinya.vo@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ

โทรศัพท์ 0 7567 2479

Email : suriyan.su@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่ง ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

2) พัฒนาเทคนิคการเรียนให้ได้ผล จัดกิจกรรมติวเพื่อพัฒนาการเรียน เช่น พี่ติวน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน การจัดคู่ติว การติวรายสัปดาห์

3) พัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการสอนของอาจารย์และเผยแพร่เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน เช่นการจัดทำ VDO การจัดทำ e-learning

4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงคลินิก

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้มีเงิน

บ้านนี้มีเงิน

บ้านนี้มีเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

โทรศัพท์ 0 7567 2473

Email : kwuntida.ut@wu.ac.th

อาจารย์สาลินี  ไชยกูล

โทรศัพท์ 0 7567 2758

Email : csalinee@wu.ac.th

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส

โทรศัพท์ 0 7567 2703

Email : maneerut.sr@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่งและให้คำปรึกษาเมื่อนักศึกษาประสบปัญหาการเงิน แนะนำแหล่งทุนกู้ยืม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การเก็บชั่วโมงทุนกยศ. เงินกู้ฉุกเฉิน ระบบยืมเงินเมื่อเงินทุนออกไม่ตรงเวลา ทุนการศึกษาให้เปล่า งานพิเศษที่นำมาซึ่งรายได้ ฯลฯ

2) พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและสามารถนำมาบริหารจัดการการเงินของตนเองได้ จัดอบรมเรื่องการใช้จ่าย การประหยัดอดออม

3) นำร่อง วางหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ โครงการเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

4) พิจารณาแนวทางการจัดสหกรณ์ออมทรัพย์ของนักศึกษาเพื่อไว้ฝากเงิน สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ของสำนักวิชา

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / บ้านนี้มีสุข

บ้านนี้มีสุข

บ้านนี้มีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์

โทรศัพท์ 0 7567 2135

Email : bphuangt@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

โทรศัพท์ 0 7567 2759

Email : wannisa.ku@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาชีวิต เช่น ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในเชิงจิตวิทยา

2) ค้นหาปัจจัยที่กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความทุกข์ในระหว่างเรียนและจัดการแก้ไขปัจจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขไปพร้อมกับการเรียนรู้ เช่น การสำรวจสุขภาพจิต ฯลฯ

3) จัดกิจกรรม/สิ่งแวดล้อมที่สร้างความสุขให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้แก่ กิจกรรมคลายเครียดช่วงสอบ ฯลฯ

กิจกรรมภายในบ้าน

 

 
Facebook Comments
Home / คู่มือนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

คู่มือนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Comments
Home / บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์

บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์

บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ในเชิงบวกให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย “เก่ง ดี มีความสุข”

– เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของสำนักวิชาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างแท้จริง

ประกอบด้วย บ้าน 7 หลัง ดังนี้

 

 

 

 

Facebook Comments
Home / Research

Research

On the process …

Facebook Comments
Home / WU Global

WU Global

NO MOU  

  1  

FAR EASTERN UNIVERSITY

Manila, Philippines

2

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

3

University of Chittagong, Bangladesh

 

4

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

 

5

CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY

Manila, Philippines

6

KAGOSHIMA UNIVERSITY,JAPAN

 
Facebook Comments
Home / Alumni

Alumni

Facebook Comments
Home / Current Students

Current Students

Wheel for life ล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต

          Physical therapy students, Walailak University won the medal award in the elderly innovative contest in “Elderly in Digital Century Conference” which is organized by Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI), Thai Health Promotion Foundation, and Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. This conference was held on April 28, 2018. The innovation that received an award was initiated by nine students and the idea was encouraged by Dr. Anoma Santiworakul, the lecturer in Physical Therapy Department, School of Allied Health Science, Walailak University. The purpose of this innovation is to assist the motion for independent elderly, and it is called “The Wheel for Life”. Nowadays, this product is using to gain the movement in an elderly in community and hopefully it will increase the quality of life for the user.

Facebook Comments
Home / Prospective Students

Prospective Students

 

 

Facebook Comments
Home / Prospective Students

Prospective Students

Facebook Comments
Home / Student

Student

Facebook Comments
Home / 5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

มาตรฐาน-5ส-ห้องทำงานอาจารย์-มวล. มาตรฐานพื้นที่-ห้องรักษาคลินิกกายภาพบำบัด
มาตรฐานกลาง 5ส มาตรฐานพื้นที่คลินิกเทคนิคการแพทย์
ตารางแผนงาน 5ส สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 61 แผนผังพื้นที่ 5ส
  แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 5ส อาคารวิชาการ 8

 

 

Home / Identity and Uniqueness

Identity and Uniqueness

Identity 

Academic Excellence, Best Practice, Moral Intergrity, Professional Ethics

 

Uniqueness

Producing hightly trained health professionals, ingraining research skills, working for society

Facebook Comments
Home / อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกลักษณ์

วิชาชีพโดดเด่น  มุ่งเน้นวิจัย รับใช้สังคม

Facebook Comments
Home / ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

 

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 40 คน)
แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 5 ภาคการศึกษาขึ้นไป: 3.00
แบบที่ 1 GPAX + Portfolio
แบบที่ 2 O-NET + GAT/PAT
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์- 28 มีนาคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561
1. รับจำนวน 30 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและ เหตุผลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561

1. รับจำนวน 10 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.7 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเหตุผลเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.8 ไม่เป็นบุคคลผู้มีตาบอดสีอย่างรุนแรง
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

1. รับจำนวน 60 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.7 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเหตุผลเลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.8 ไม่เป็นบุคคลผู้มีตาบอดสีอย่างรุนแรง
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments
Home / ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรกายภาพบำบัด
ขอแสดงความยินดี กับ ทนพ.โยธิน คงนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 8

 

ได้รับรางวัล "ชมเชย” MT Best Practice Award 2016 ประเภทผลงาน: R to R เรื่อง "โครงการพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคดื้อยา และ Nontuberculous Mycobacterium (NTM)" ในงานประชุมมหกรรมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 (Thailand LA Forum 2016) #MTWU #WUSAH

 

ขอแสดงความยินดี กับ ทนพ.ทวีศักดิ์ สายอ๋อง สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รุ่นที่ 14

 

 

 

ได้รับรางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน "นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล"  ในการประกวดคลิปวิดิโอ “บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย”

“บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย” 3 รางวัล โดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

รางวัลที่ 1                             ชื่อผลงาน “นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล”

หน่วยงาน                              กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของผลงาน                      ทนพ.ทวีศักดิ์ สายอ๋อง

สามารถติดตาม/เผยแพร่ได้ที่ link           https://youtu.be/zuAtI1di0YY

ที่มา http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=176

#MTWU #WUSAH

 

Facebook Comments
Home / นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาปัจจุบัน

1. เกณฑ์การพิจารณาขอย้ายเข้าหลักสูตร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Comments
Home / นักศึกษา

นักศึกษา

Facebook Comments
Home / Message from the Dean

Message from the Dean

         The School of Allied Health Sciences at Walailak University, under the concept of “Allied Health Sciences Aims towards excellence and international program development,” is offering two programs for the Bachelor’s Degree. The school first introduced the Medical Technology and Physical Therapy curriculums in 1998 and 2005 respectively, becoming the first educational institution in the southern part of Thailand. The school was aimed at producing healthcare personnel who are able to promote the well-being of the community with an intimate and systematic approach. The School had also been developing the teaching methods and curriculums according to the international standard, and in the academic year 2017 we offered the revised Medical Technology curriculum in which students can obtain two degrees within five years of study. The first degree is Bachelor’s Degree in Medical Technology for which students can obtain after having completed the four-year course and become an eligible candidate for the Medical Technologist Licensure Examination. The second degree is the Master’s Degree in Biomedical Sciences for which the students can obtain after continuing to conduct research for another year. Walailak University became the first and only university in Thailand to introduce the mentioned curriculum in-part to correspond with the government’s Thailand 4.0 policy that puts emphasis on students to develop research skills in order to create innovative solutions to public health issues. Graduates can also accelerate their educational paths toward PhD. The School has opened a bilingual program for the Medical Technology curriculum in the academic year 2017. The learning in this program will be carried out in the English language in order to enhance the students’ English language skills and support international students who may wish to study for the Bachelor’s Degree. Moreover, the School is revising the Master’s Degree and PhD programs in Biomedical Sciences with the idea of making the curriculums more internationally oriented in compliance with the University’s vision. In 2017, the School of Allied Health Sciences continues to grow in all aspects and produce highly-skilled graduates who contribute to society. Many graduates have published research that meet the public needs, they have created new knowledge that is accepted by their peers around the world. Many publications by the graduates have been putting emphasis on transferring and furthering knowledge towards innovation and the production of new products for the community and enterprises. Successful results confirm the advancements achieved and have been appropriately awarded by several international organisations. The School has been planning to establish a research institute by cooperating with the private sector and international organisations to strengthen the quality of research and its application to society. The School is also providing academic and professional services to the community through the Physical Therapy Clinic and Medical Technology Clinic. Moreover, there has been a collaborative, non-profit effort between the School and the community in conjunction with other professionals to build a congenial university culture. For the past twenty years, the School has produced more than 2,000 high-quality graduates who continue to do good work for the society in different regions in Thailand. This year will also see a batch of BSc, MSc, and PhD graduates, who have made the School very proud of their success. They have been successful thanks to the cooperation and hard work from all the personnel in all levels who have continued to be committed towards improving the organisation and enhancing the performance of the School towards world-class recognition.

Facebook Comments
Home / Contact us

Contact us

 

School of Allied Health Sciences

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhonsithammarat 80161

THAILAND TEL. +66-7567-2703-4, FAX.+667567-2702

Facebook Comments
Home / ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

Facebook Comments
Home / ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ลำดับ

MOU

 

1

FAR EASTERN UNIVERSITY

Manila, Philippines

 

2

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

 

3

University of Chittagong, Bangladesh

 

4

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

 

5

CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY

Manila, Philippines

 

6

KAGOSHIMA UNIVERSITY,JAPAN

 

7

THE UNIVERSITY OF PUTHISASTRA,CAMBODIA

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Home / สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

 

นายเกียรติพงษ์ องสารา

นายกสโมสร

 

นางสาววิลาสิณี เอี่ยมสุข

อุปนายกฝ่ายบริหาร

นายเจตณรงค์ ทองพูนแก้ว

อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นายอานนท์ อินทัศสิงห์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายไพศาล   เรือนแก้ว

กรรมการฝ่ายปฏิคมและสถานที่​

 

นายศราวุฒิ ด้วงดล

กรรมการฝ่ายปฏิคมและสถานที่

นางสาวอรอนงค์ จริตพันธ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพิจิตตรา พิทักรัตน์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวภัทร เพชรรักษา

กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

 

นางสาวชลิตา อุมาจิ

กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวสุริษฎา พึ่มชัย

กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

 

นางสาวพัชริดา เพ็ชรกลั่นพะเนาว์

กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

นางสาวยัสมิน   แวยูโซ๊ะ

กรรมการฝ่ายรับน้องสัมพันธ์และกิจกรรม

 

นายนิพนธ์  เกิดศิริ

กรรมการฝ่ายรับน้องสัมพันธ์และกิจกรรม

นางสาวอาโซรา ยีตูวา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

 

นางสาวอามีเนาะ ลาเตะ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวรูวัยดา หวังยี

กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

 

นางสาวธัญญรัตน์ ใจเข้ม

กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

นางสาวนัจญมา พิศสุพรรณ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวฉันทนาภา ฉันทรางกูร

กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายเด่นภูมิ เรืองขนาบ

กรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

นางสาวหทัยชนก นวลดอกรักษ์

กรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวมัลกีฟ อาแวกาเซ็ง

กรรมการฝ่ายกีฬา

 

นายกฤติน   ทองแป้น

กรรมการฝ่ายกีฬา

นางสาวณัฐธยาน์ ขวัญทอง

เหรัญญิก

 

นางสาวอัซมาวีย์ หมันเพ็ง

เหรัญญิก

 

นางสาวนุสรา  บรรลือพืช

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

Facebook Comments
Home / การจัดการความรู้@WUSAH

การจัดการความรู้@WUSAH

♥   การพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ  สาขาวิชากายภาพบำบัด

 • การพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่าง
 • การพัฒนาการทำงานในภารกิจหลักของอาจารย์
 • การสร้างความสุขในการทำงาน

♥  เส้นทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)

 

Facebook Comments
Home / จุลสาร

จุลสาร


Facebook Comments
Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

Facebook Comments
Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทร. 075-672703-4 แฟกซ์  075-672702

Facebook Comments
Home / DWQA Questions

DWQA Questions

[dwqa-list-questions]
Facebook Comments
Home / DWQA Ask Question

DWQA Ask Question

[dwqa-submit-question-form]
Facebook Comments
Home / Biomedical Sciences program (Ph.D)

Biomedical Sciences program (Ph.D)

Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences

School of Allied Health Sciences

Program

TH: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

EN: Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences


Degree

TH: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

EN: Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)


Philosophy

This program aims to produce graduates with a sound knowledge of finance, marketing, logistic management, and human resources management. They will have the necessary information technology and foreign language skills as well as a high level of business ethics for successful employment in the national and the international business environment. Applicants for the programs should be highly motivated, capable of creative thinking, and interested in learning business strategies.


Desirable Characteristics of the Course

Graduates will be able to pursue careers in international trade and commerce that are available in both public and private organizations, such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Thailand, the Export-import Bank of Thailand, the Industrial Finance Corporation of Thailand, the Board of Investment, commercial banks, and other financial institutions and private corporations.


Career path

Graduates will be able to pursue careers in international trade and commerce that are available in both public and private organizations, such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Thailand, the Export-import Bank of Thailand, the Industrial Finance Corporation of Thailand, the Board of Investment, commercial banks, and other financial institutions and private corporations.


Study path

Post doctoral Degree in Biomedical Sciences and related fields


Fees

45,000 Baht / Year


Program structure

1 Course                             

1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              

Plan 1.1, 60 credits (atleast): Research only                        

Plan 1.2, 90 credits (at least): Research only                       

Plan 2.1, 60 credits (at least)                      

Plan 2.2, 90 credits (at least)                      

                  

1.2 โครงสร้างหลักสูตร            

ก. Plan 1.1 , 60 credits                  

Thesis 60 credits                             

ข. Plan 1.2, 90 credits                   

Thesis 90 credits                             

ค. Plan 2.1, 60 credits                   

1)  Core course 10 credits                          

2)  Elective course 5 credits                       

3)  Thesis 45 credits                      

ง. Plan 2.2, 90 credits                    

1)  Core course 10 credits                          

2)  Elective course 20 credits                    

              3)  Thesis 60 credits      

Facebook Comments
Home / Biomedical Sciences program (M.Sc)

Biomedical Sciences program (M.Sc)

Master of Science Program in Biomedical Sciences

School of Allied Health Sciences

Program

TH: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

EN: Master of Science Program in Biomedical Sciences


Degree

TH: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

EN: Master of Science (Biomedical Sciences)


Philosophy

This program aims to produce graduates with a sound knowledge of finance, marketing, logistic management, and human resources management. They will have the necessary information technology and foreign language skills as well as a high level of business ethics for successful employment in the national and the international business environment. Applicants for the programs should be highly motivated, capable of creative thinking, and interested in learning business strategies.


Desirable Characteristics of the Course

Graduates will be able to pursue careers in international trade and commerce that are available in both public and private organizations, such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Thailand, the Export-import Bank of Thailand, the Industrial Finance Corporation of Thailand, the Board of Investment, commercial banks, and other financial institutions and private corporations.


Career path

Graduates will be able to pursue careers in international trade and commerce that are available in both public and private organizations, such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Foreign Affairs, the Bank of Thailand, the Export-import Bank of Thailand, the Industrial Finance Corporation of Thailand, the Board of Investment, commercial banks, and other financial institutions and private corporations.


Study path

Doctoral degree in Biomedical Sciences and related field


Fees

45,000 Bath / Year


Program structure

1  Course                            

1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              

Plan ก 1 at least 45 credits                          

Plan ก 2 at least 45 credits                          

                  

1.2 Core of course                          

ก. Plan ก 1 ; research only,    45 credits                 

1) Thesis  45 credits                       

                  

ข. Plan ก 2 : research and course work,   45 credits                        

1) Core course 10 credits                            

2) Elective course   5 credits                       

3) Thesis  30 credits       

Facebook Comments
Home / Graduate Program

Graduate Program

Facebook Comments
Home / Physical Therapy program (B.Sc)

Physical Therapy program (B.Sc)

 


Bachelor of Science Program in Physical Therapy

School of Allied Health Sciences

Program                          

TH: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

EN: Bachelor of Science Program in Physical Therapy


Degree

TH: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

EN: Bachelor of Science (Physical Therapy)


Philosophy

To produce graduates who are highly skilled. To be physical therapist for promotion, prevention, treatment and rehabilitation of the health of the people. Focus on the production of physical therapist who can analyze, apply local knowledge to produce innovations or inventions in community health care. In addition, graduates have the moral, ethics and good attitude to the profession.


Desirable Characteristics of the Course

1. There are moral, ethical, and good attitudes towards the physical therapy profession.

2. Have the knowledge, skills and professional skills to meet the needs of society and community. The standard of physical therapy knowledge in diagnosing in physical therapy problems.To plan, treat, prevent and rehabilitate effectively.

3. Can analyze or fix the problem systematically.

4. Have communication skills, can be a leader or coordinator. Work with other personnel in various situations.

5. Can develop self, community and society by studying, researching and learning from various sources efficiently and modernly. Applying academic knowledge and local wisdom to apply to work or create creative work for the development of work.


Career path

Upon graduation and passing the knowledge test as well as a physiotherapist license. Graduates can work as a physiotherapist in both public and private hospitals such as center for disability rehabilitation, special education center, fitness center, sports club, beauty and Spa or a private career such as a private clinic. They also be a physical therapy equipment and related medical equipment distributer. And to continue study to be experts, academics, researchers and teachers.


Study path

Upon graduation, graduates will be able to continue their studies at the Diploma of Physiotherapy, Master of Science in Physiology, Physiology, Physical Therapy, Physical Therapy Sports science and biomedical engineering.


Fees

18300 Baht/semester


Program structure

 

 

Facebook Comments
Home / Medical Technology program (B.Sc)

Medical Technology program (B.Sc)


Bachelor of Science in Medical Technology School of Allied Health Sciences

Program:

Thai: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

Eng: Bachelor of Science Program in Medical Technology Degree:  

Thai: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

Eng: Bachelor of Science (Medical Technology)

Philosophy:

 1. To research and create knowledge about health science and gain acceptance by peers around the world
 2. To produce graduates with a high level of professional skill and professional ethics
 3. To provide academic services to community and society though research and collaborative networks
 4. To incorporate modern medicine with traditional practices in the preservation of cultural capital 5. To promote participative management and commit to a high-quality institute

Desirable Characteristics of the Course:

Graduates will recognise the proactive role in Health promotion and professional publications; In addition, the students can apply the research methodology to design and create innovation; analytical thinking and long-term continuous self-study.

Career path:

 1. Medical technologists and medical scientists in government and private hospitals, laboratory clinics, health check-up centres, and primary health units
 2. Entrepreneur and distributors of instruments and clinical diagnostic reagents
 3. Academic staff or researchers working in higher education institutions and research institutions in the country and foreign countries
 4. Entrepreneurs providing a service of medical diagnostic laboratory and so on
 5. Health risk assessor
 6. Product specialists in laboratory instrument company
 7. National and International graduate students

Study Path

Graduates are able to pursue a Master’s degree and/or Doctoral degree nationally or abroad in the general areas of medical sciences:, biochemistry, microbiology, immunology, microscopy, haematology, transfusion, clinical pathology, tropical medicine, genetics, molecular biology, genetic engineering, pharmacology, medical laboratory equipment etc. Moreover, graduates are able to study in related interdisciplinary fields, for example: toxicology, forensic medicine, public health, environmental health, nutrition, public health administration.

Fees

18,300 Baht/Semester

48,300 Baht/Semester (for bilingual program)

Program structure

Since 2017, the School has offered the revised Medical Technology curriculum in which students can obtain two degrees within five years of study; after completing the four year Bachelor of Science (Medical Technology), students can continue into the second degree of the Master of Science (Biomedical Science) which students can obtain by continuing to research for another year. In addition, the School opened a bilingual program for the Medical Technology curriculum in 2018.

Facebook Comments
Home / Undergraduate Program

Undergraduate Program

Facebook Comments
Home / Academic Programs

Academic Programs

Facebook Comments
Home / Administration and General Affair

Administration and General Affair

Name Position Telephone Number E-mail
Miss Charouyporn Robkob General Administrative Officer 075-672704 rcharouy@g-mail.wu.ac.th
Miss Wantanee Kaewruang General Administrative Officer 075-672706 kwantane@wu.ac.th
Miss Laddawan Panmas General Administrative Officer 075-672703 laddawan.pa@wu.ac.th
Miss Ariya Yeesoonthrong General Service Officer 075-672703 yariya@wu.ac.th
Miss Maneerut Srisuksai Physical Therapy Technical Officer 075-672703 maneerut.sr@wu.ac.th
Miss Nadnara Chuaysatit Medical Technology Technical Officer 075-672706  nadnara.ch@wu.ac.th
 Miss Wantida Nuyong Physical Therapy Technical Officer 075-672769  wantida.nu@wu.ac.th
Mr. Ukkaradate Kongkam Physical therapist 075-673000 ต่อ 2571  ukkaradate.ko@wu.ac.th
Miss Srisuwan Nopparat​ Physical therapist 075-673000 ต่อ 2571  srisuwan.no@wu.ac.th
Miss Suppalak Kongsri  General Service Officer  075-673000 ต่อ 2571  suppalak.ko@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / WU-Met

WU-Met

Head of Medical Technology (WU MeT)

Asst.Prof. Dr.Wiyada Kwanhian

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

kwiyada@wu.ac.th

General Administrative Officer

Miss Laddawan Panmas

075-673000 ต่อ 2703 , 2703-4

laddawan.pa@wu.ac.th

Facebook Comments
Home / Physical Therapy Clinic

Physical Therapy Clinic

 Name  Position  Telephone Number    E-mail  
Dr. Praphatson Klangsin Head of Physical Therapy Clinic     075-673000 ต่อ 2770 praphatson.kl@wu.ac.th
Mr. Ukkaradate Kongkam Physical therapist 075-673000 ต่อ 2571  ukkaradate.ko@wu.ac.th
Miss Srisuwan Nopparat​ Physical therapist 075-673000 ต่อ 2571  srisuwan.no@wu.ac.th
Miss Suppalak Kongsri  General Service Officer  075-673000 ต่อ 2571  suppalak.ko@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / Department of Physical Therapy

Department of Physical Therapy

Head of Physical Therapy Department

Lect. Dr.Wannisa Kumban

Position: Head of Department

Research interest:

 

E-mail : wannisa.ku@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2759

Program chair

 

Lect. Dr. Parinya Vongvaivanichakul

Position: Program chair

Research interest:

 • Stroke rehabilitation
 • gait and movement analysis

E-mail : parinya.vo@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2764

Associate professor

 

Asst.Prof. Pornpimol Charntaraviroj

Research interest:

 • Functional electrical stimulation in stroke patients

E-mail : pornpimol.ch@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2767

 

Asst. Prof. Dr. Yuwadee Wittayapun

Research interest:

 • Community health development 
 • Health promotion and prevention
 • Research-based public health practices
 • Public health administration

E-mail : yuwadee.wi@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-3550

Lecturers  

Lect.Kanok Tiaprapong

Research interest:

 • Sport rehabilitation and training
 • Thai massage

E-mail : kanok.ti@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2781

Lect. Khomkrip Longlalerng (Study leaved)

Research interest:

 • Cardiorespiratory PT 
 • Exercise in deconditioning and obesity 
 • community PT

E-mail : khomkrip.lo@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

Lect. Charupa Lektip (Study leaved)

Research interest:

 • Health promotion and prevention 
 • fall in elderly

E-mail : charupa.le@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

Lect. Jiraphat Nawarat

Research interest:

 • Use of standardized assessments for stroke rehabilitation /
 • Postural control, balance, and fall in older adults

E-mail : nsuparoe@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2760

Lect. chatdao.se@wu.ac.th

Research interest:

 

E-mail : chatdao.se@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2768

Lect. Chadayu Udom

Research interest:

 • Occupational health
 • Low back pain
 • Incidence
 • Risk factor

E-mail : uchadayu@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2780                                   

Lect. Chadapa Boonyoung  (Study leaved)

Research interest:

 • Biomechanics 
 • Lumbar osteoporosis 
 • Computational simulation
 • Finite element analysis

E-mail : chadapa.bn@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

Lect. Thawatchai Lukseng

Research interest:

 • Stroke rehabilitation / Vertigo and dizziness rehabilitation

E-mail : lthawatc@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2762

Lect. Nichapha Chandee

Research interest:

 • Developmental defect
 • Balance
 • Obesity and Spine structure in children

E-mail : cnichaph@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2763

Lect.Dr.Nitita Piya-amornphan

Research interest:

 • PT in Cardiovascular Diseases
 • PT in Respiratory Diseases
 • Exercise Physiology
 • NCDs 
 • Geriatric Syndromes

E-mail : nitita.do@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2756

Mr. Prathomchai Rattanawan

Research interest:

 

E-mail : prathomchai.ra@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2780

 

Lect.Dr.Praphatson Klangsin

Research interest:

 • Musculoskeletal disorders
 • Biomechanic
 • Ergonomics
 • Office syndrome
 • EMG

E-mail : praphatson.kl@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2770

Lect. Phatcharawadee Srirug (Study leaved)

Research interest:

 • Musculoskeletal disorders
 • Sport physical therapy 
 • Sports biomechanics
 • Gait and movement analysis 
 • knee injuries

E-mail : phatcharawadee.sr@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

Lect.Patcharin Nilmart

Research interest:

 • Physical therapy management in various knee conditions 
 • knee OA,
 • TKA,
 • ACLR

E-mail : patcharin.ni@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

 

Lect.Valainipha Habuddha  (Study leaved)

Research interest:

 • Quality of life 
 • Healthy promotion
 • Cardiopulmonary rehabilitation 
 • Osteoinduction 
 • Wound healing

E-mail : hvalaini@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

 

Lect. Wantanee Yodchaisarn

Research interest:

 • postural balance and impaired proprioceptive sense in patient with neck and back pain

E-mail : ywantane@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2757

Lect. Salila Cetthakrikul  (Study leaved)

Research interest:

 • Cardiac rehabilitation 
 • Health behavior 
 • Physical activity and therapeutic exercise and behavior modification for changing risk behavior in comunity.

E-mail : salila.ce@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

 

Lect. Salinee Chaiyakul

Research interest:

 • Sport physical therapy
 • Exercise physiology

E-mail : csalinee@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2758

Lect.Sumarttra Sungkue

Research interest:

 • Anatomy trains 
 • Musculoskeletal disorders

E-mail : sumarttra.sn@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2765

Lect. Onchuma Meungsorn  (Study leaved)

Research interest:

 

E-mail : onchuma.mu@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

Lect.Dr.Anoma Santiworakul

Research interest:

 • Pulmonary rehabilitation 
 • Physical activity and exercise for health
 • Exercise and behavior modification for obesity and metabolic disease

E-mail : panoma@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2772

Lect.Haifah Nitayarak

Research interest:

 • Musculoskeletal disorders
 • Biomechanic
 • Ergonomic and office syndrom

E-mail : haifah.sa@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2

Lect.Nuttanun Khemamuttanak

Research interest:

 • Neuromuscular disorder 
 • Office syndrome

E-mail : nuttanun.kh@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2782

Lect.Thanaporn Semphuet

Research interest:

 • Physical activity and exercise,
 • Cardiac rehabilitation

E-mail : thanaporn.se@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2

Lect.Supattra Chaibal

Research interest:

 • gross motor development 
 • gait analysis

E-mail : supattra.ch@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2761

Lect.Netchanog Jianramas

Research interest:

 • Rehabilitation in COPD 
 • Physical activity

E-mail : netchanog.ji@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2771

Lect.Krueakaew Tongmee

Research interest:

 • Pulmonary and cardiac rehabilitation in pediatric 
 • Behavior modification and exercise

E-mail : krueakaew.to@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2784

 

 

Facebook Comments
Home / Department of Medical Technology

Department of Medical Technology

 Head of Medical Technology Department

Assoc.Prof.Dr. Sahapat Barusrux

Position: Head of Medical Technology Department​

Research interest:

 • Natural product and compound Antioxidant
 • Apoptosis-Cancer
 • Transfusion Sciences
 • Cell Biology- Biophysics

E-mail : sahapat.ba@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2139

Program chair  

Asst. Prof. Dr. Nutjaree Jeenduang

Position: Program chair

Research interest:

 • Molecular biology in lipid metabolism
 • Genetic epidemiology in cardiovascular medicine
 • Pharmacogenomics of lipid-lowering therapies
 • Genetic detection by microarray/biosensor

E-mail : nutjaree.je@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2193

Associate professor  
Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong

 

 

 

Research interest:

 • Free Radical Biology of Medicine
 • Natural Products, Neurosciences
 • Alzheimers'Disease

E-mail : rjitbanj@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2148

Assoc.Prof.Dr. Monthon Lertcanawanichakul

Research interest:

 • Utilization of Natural Products (Drug-Based Screening, Probiotics)

E-mail : lmonthon@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2180

Assoc.Prof.Dr. Veeranoot Nissapatorn

Research interest:

 

E-mail : veeranoot.ni@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2781

Assistant professor  

Asst. Prof. Dr. Kwuntida Kotepui

Research interest:

 

E-mail : kwuntida.ut@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2473

Asst. Prof. Dr. Nutjaree Jeenduang

Research interest:

 • Molecular biology in lipid metabolism
 • Genetic epidemiology in cardiovascular medicine
 • Pharmacogenomics of lipid-lowering therapies
 • Genetic detection by microarray/biosensor

E-mail : nutjaree.je@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2193

Asst.Prof. Dr. Poonsit Hiransai

Research interest:

 

E-mail : poonsit.hi@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2134

Asst.Prof. Dr. Penchom Janwan

Research interest:

 

E-mail : penchom.ja@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2131

Asst. Prof. Dr.Manas Kotepui

Research interest:

 • Malaria epidemiology
 • Routine to research (R2R) in Medical Technology and Public Health
 • Data mining in medical fields

E-mail : manas.ko@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2137

Asst.Prof. Dr. Manit Nuinoon 

Research interest:

 • Thalassemia and Hemoglobinopathies in Southern Thailand, Novel Hb E screening reagent, Automated Hb E Screening, Effect of abnormal Hbs on HbA1c levels, Human Genetic Variation (SNP) analysis

E-mail : manit.nu@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2198

Asst.Prof.Dr. Voravuth Somsak

Research interest:

 • Molecular genetic and biology of Plasmodium berghei infected mice
 • Antimalarial finding from medicinal planbt extracts

E-mail : voravuth.so@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2751

Asst.Prof. Dr.Warangkana Chunglok

Research interest:

 • Molecular biology of cancer 
 • Natural product-based therapeutic agents for cancers and inflammatory diseases                  
 • Search for therapeutic agents for muscle wasting following stroke

E-mail : cwarang@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2197

Asst.Prof. Dr.Wiyada Kwanhian

Research interest:

 • Infectious diseases; Melioidosis
 • Immune modulation and Immune response
 • Immunotoxicology

E-mail : kwiyada@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2139

Asst.Prof. Dr.Sueptrakool Wisessombat

Research interest:

 • Medical microbiology

E-mail : sueptrakool.wi@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2145

Asst.Prof. Dr. Apsorn Sattayakhom

Research interest:

 

E-mail : apsorn.sa@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2185

Lecturers  

Lect. Dr. Chintana Phawong

Research interest:

 • immunity to communicable diseases and non-communicable diseases 
 • immunogenetics, cellular and molecular immunology, mucosal immunology 
 • diagnostic immunology 
 • immunomadulation, immunotherapy 
 • vaccine development, immunological properties of natural products, big data
 • innovation, intelectual properties, start-up and entrepreneur

E-mail : hintana.ph@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2606

Lect. Dr. Jiraporn Jaroenpool

Research interest:

 

E-mail : jjirapor@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2147

Lect.Dr. Jirarat Songsri

Research interest:

 

E-mail : jirarat.so@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2138

Lect. Dr. Duangjai Piwkham

Research interest:

 • Genetic susceptibility to leukemia 
 • Red blood cell membrane abnormalities

E-mail : duangjai.ph@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2191

Lect. Dr. Nantawan Wangmaung

Research interest:

 • Biosensors and Gold nanoparticles for diagnosis and monitoring

E-mail : nantawan.wa@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2199

Lect. Dr. Nurdina.ch@wu.ac.th

Research interest:

 • Natural products against cancer,  Gene expression in cancer, Cancer bioinformatics

E-mail : nurdina.ch@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2180

Lect. Pongphan Pongpanitanon

Research interest:

E-mail : pongphan.po@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2608

 

Lect. Dr. Phuangthip  Bhoopong

Research interest:

 • Antimicrobial agents from medicinal plants, gastrointestinal bacterial infection, molecular epidemiology of vibrios

E-mail : bphuangt@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2135

Lect. Dr. Moragot Chatatikun

Research interest: 

 • Natural products for whitening agents and hypoglycemic effects through molecular mechanisms

 

E-mail : moragot.ch@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2607

 

Lect. Dr. Malatee Tayeh

Research interest:

 • Natural products and compounds against cancer migration and metastasis, Molecular biology of cancer, Hemostasis

E-mail : tmalatee@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2186

Lect. Saruda Kuraeiad

Research interest:

 

E-mail : saruda.ku@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2131

 

Lect. Dr. Suriyan Sukati

Research interest:

 

E-mail : suriyan.su@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2179

Lect. Dr. Orawan Sarakul

Research interest:

 • Anemia, miRNA, Erythropoiesis

E-mail : sorawan@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2136

Lect. Issara Prachongsai (Study leaved)

Research interest:

 

E-mail : issara.pa@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2703

 

 

 

Facebook Comments
Home / Administrative team

Administrative team

     
 

Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong

Dean, School of Allied Health Sciences

Tel :  075-672148

E-mail : rjitbanj@wu.ac.th

 
     
 

 

 
 

Assoc.Prof.Dr. Sahapat Barusrux

 Head of Medical Technology Department

Tel :  075-672139

E-mail :sahapat.ba@wu.ac.th

 

Dr.Wannisa Kumban

Head of Physical Therapy Department 

Tel :  075-672759

E-mail : wannisa.ku@wu.ac.th

 

Asst.Prof. Dr.Wiyada Kwanhian

Head of Medical Technology Clinic

Tel : 075-673139

Email : kwiyada@wu.ac.th

 

Dr. Praphatson Klangsin

Head of Physical Therapy Clinic

Tel :  075-672770

E-mail : praphatson.kl@wu.ac.th

Facebook Comments
Home / Administrative board

Administrative board

Board Committee
     
 

Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong

Position : Chairman of the board

Tel :  075-672148

E-mail : rjitbanj@wu.ac.th

 
   
 

Asst.Prof.Dr. Voravuth Somsak

Position : Board 

Tel :  075-672780

E-mail : voravuth.so@wu.ac.th

 
 

Assoc.Prof.Dr. Sahapat Barusrux

 Position : Board 

Tel :  075-672139

E-mail :sahapat.ba@wu.ac.th

 

Dr.Wannisa Kumban

Position : Board 

Tel :  075-672759

E-mail : wannisa.ku@wu.ac.th

 

Asst.Prof. Dr.Wiyada Kwanhian

Position : Board 

Tel : 075-673139

Email : kwiyada@wu.ac.th

 

Dr. Praphatson Klangsin

Position : Board 

Tel :  075-672770

E-mail : praphatson.kl@wu.ac.th

 

Asst. Prof. Dr. Nutjaree Jeenduang

Position : Board 

E-mail : nutjaree.je@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2193

 

Miss Charouyporn  Robkob 

Position : Secretary

E-mail : rcharouy@wu.ac.th

Tel. : 0-7567-2704

Facebook Comments
Home / staff

staff

Facebook Comments
Home / Identity and Uniqueness

Identity and Uniqueness

Identity

Academic Excellence, Best Practice, Moral  Integrity, Professional Ethics    

 

Uniqueness

Producing highly trained health professionals,  ingraining research skills, working for society

Facebook Comments
Home / Mission and Vision

Mission and Vision

 

Vision:

       The School of Allied Health Sciences, under the concept “Allied Health Sciences Aiming Towards Excellence and International Program”, aims at producing proficient healthcare personnel with professional ethics, developing and exchanging knowledge and innovative ideas in health science. Our professionals will meet public need and bring about sustainable development in the community and the ongoing pursuit of national and international excellence.

Mission:

 • To research and develop knowledge in health science at a level accepted by professional peers globally.
 • To produce graduates of a high professional standard and provide academic services to the community and society though research and collaborative networks.
 • To promote participative management committment towards a high-quality organisation.
Facebook Comments
Home / History of School

History of School

The History of the School of Allied Health Sciences

 

From 1998 to November 30th, 2016

         The School of Allied Health Sciences and Public Health was founded in accordance with Walailak University’s Health Science policy according to state authority. The first batch of students were inaugurated in 1998 to study in three curriculums: Medical Technology, Environmental Health, and Occupational Health and Safety. In 2005, the School opened a Physical Therapy program for the first time in the South; this move was aimed at cultivating higher educational programs and providing much-needed Health Care professionals to the community.

         The School then introduced the Master of Science (Program in Biomedical Sciences) and Master of Public Health (Major in Health Promotion and Public Health Management) in 2004 and 2006 respectively; in addition the PhD in Biomedical Sciences was launched in 2007. Walailak University has been offering education in a three-trimester format with a philosophy to incorporate the “servicing and completing the mission” ideal, combining all the associated structures such as the educational support system, financial system, accounts and equipment as well as personnel and organizational management.

        Walailak University aims to support the agencies at the academic level according to the four aspects of the mission statement: producing graduates, research, academic service, and arts and culture preservation.

From December 1st, 2016 – present

On December 1st, 2016, the School of Allied Health Sciences and Public Health was divided into two separate schools namely the School of Public Health and the School of Allied Health Sciences.

Facebook Comments
Home / การดำเนินงานภายในสาขาวิชากายภาพบำบัด

การดำเนินงานภายในสาขาวิชากายภาพบำบัด

Facebook Comments
Home / ป้องกัน: Link การดำเนินงานภายในระดับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ป้องกัน: Link การดำเนินงานภายในระดับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Facebook Comments
Home / การดำเนินงานภายในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

การดำเนินงานภายในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Comments
Home / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (Doctor of Philosophy  in Biomedical Sciences)

 ชื่อปริญญา

          ภาษาไทย       

                             ชื่อเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

                             ชื่อย่อ  :  ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

          ภาษาอังกฤษ    

                             ชื่อเต็ม :  Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)

                             ชื่อย่อ  :  Ph.D. (Biomedical Sciences)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมีทางการแพทย์ มนุษยพันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา มะเร็งวิทยา พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีระดับโมเลกุล นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบูรณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

     ผู้สำเร็จการศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

1)  การศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

4) ผู้บริหารหรือหัวหน้างานห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

5)  ผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและน้ำยาตรวจวิเคราะห์

6) การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

Facebook Comments
Home / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (Master of Science Program in Biomedical Sciences)

 ชื่อปริญญา

 ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

                        ชื่อย่อ  : วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Master of Science (Biomedical Sciences)

                        ชื่อย่อ  : M.Sc. (Biomedical Sciences)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมีทางการแพทย์ มนุษยพันธุศาสตร์ เซลล์พันธุศาสตร์ โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา มะเร็งวิทยา พิษวิทยา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีระดับโมเลกุล นวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม    

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2)  นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในหน่วยงานหรือโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

3)  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์

4)   การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

          สามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ  ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการแพทย์  พยาธิวิทยาคลินิก  ชีวเวชศาสตร์  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ชีวเคมี  จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พันธุศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  และวิศวกรรมทางการแพทย์  เป็นต้น

Facebook Comments
Home / กิจกรรม

กิจกรรม

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   80161
โทร. 075-672703-4  แฟกซ์ 075-672702

 

Facebook Comments
Home / การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ

Facebook Comments
Home / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

 

 

Facebook Comments
Home / แผนยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับเต็ม
 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับย่อ
 3. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 4. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
Facebook Comments
Home / ป้องกัน: แบบรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2560

ป้องกัน: แบบรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2560

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Facebook Comments
Home / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ  ปี พ.ศ. 2559

1. ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559

2. ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

3. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ปี พ.ศ.2560

1. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560

2. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560

3. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560

4 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 มีนาคม 2560

7 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560

ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 7 เมษายน 2560

9 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560

10 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

11 ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

12 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560

13 ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ร่วมกับประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560)

14 ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

15 ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

16 ครั้งที่ 16/2560  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (ร่วมกับประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3/2560)

17 ครั้งที่ 17/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 

18 ครั้งที่ 18/2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ร่วมกับประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4/2560)

19 ครั้งที่ 19/2560 

20 ครั้งที่ 20/2560

21 ครั้งที่ 21/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560

22 ครั้งที่ 22/2560  วันที่ 2 ตุลาคม 2560

23 ครั้งที่ 23/2560  วันที่ 6 ตุลาคม 2560

24 ครั้งที่ 24/2560  วันที่ 20 ตุลาคม 2560

25 ครั้งที่ 25/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

26 ครั้งที่ 26/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

27 ครั้งที่ 27/2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ปี พ.ศ.2561

1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561

2 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561

3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

4 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 (ร่วมกับประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

5 ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 11 เมษายน 2561

6 ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

7 ครั้้งที่ 7/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ร่วมกับประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560)

 

Facebook Comments
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”ประมวลภาพ”]
Facebook Comments
Home / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกพร้อมกับการเปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเมื่อปีการศึกษา 2541 ใน 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และปีการศึกษา 2548 เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) การเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรนี้นับเป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน เพื่อเป็นการขยายศักยภาพด้านการศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2547 ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2549  เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ และวิชาเอกบริหารสาธารณสุข)        ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ และเปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการศึกษาแบบไตรภาค มีปรัชญาการบริหารงานรูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” คือการทำงานแบบรวมระบบงานสนับสนุน เช่น ระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นต้น โดยมุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานระดับสำนักวิชาทำหน้าที่ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีนโยบายในการแยกสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยเป็นสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และจัดตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นสำนักวิชาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และมีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญญาโท คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชสาสตร์) และปริญญาเอก คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

Facebook Comments
Home / สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

                                                                               

           สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์“สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล” มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี2 หลักสูตร โดยในปีพ.ศ. 2541 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการ แพทย์) และในปี พ.ศ. 2548 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนับเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาในภาคใต้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างใกล้ชิดและครบวงจร สำนักวิชาฯ มีการพัฒนาการเรียนการสอนและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษา 2560 สำนักวิชามีการเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์วิชาการ ก้าวหน้า เรียน 5 ปีได้ 2 ปริญญา คือ 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์และสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้และทำวิจัยต่ออีก 1 ปีจะได้ปริญญาโทสาขาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนและผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถต่อยอดการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้เร็วยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาจะมีการเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา (Bilingual program) โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการรองรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ นอกจากนี้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักวิชา มหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่ความเป็นสากล 

          ในปี2560 นี้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเติบโตในทุกมิติทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมมีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ประเทศ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติงานวิจัยจะมุ่งเน้นการพัฒนาการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ สู่ชุมชน วิสาหกิจ ผู้ประกอบการผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าและมีผลงานเป็นประจักษ์ได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติและมีแนวทางการพัฒนางานวิจัยผ่านแนวทางการจัดตั้งสถานวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ โดยการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนองค์กรและสถาบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งเพื่อการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูงและต่อยอดนำไปสู่การ ใช้ได้จริง นอกจากนี้สำนักวิชาฯ ยังมีการให้บริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน ท้องถิ่น ในลักษณะการสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการของบุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้แก่ คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิคเทคนิคการแพทย์ และในลักษณะที่ไม่เน้นการหารายได้แต่เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขขึ้นในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

           ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้ว กว่า 2,000 คน กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และปีนี้นับเป็นอีกปีหนึ่งที่สำนักวิชามีบัณฑิตครบทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาฯซึ่งสำเร็จได้โดยความร่วมมือ ร่วมใจอย่างแข็งขัน ของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ที่ทำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและได้รับการยอมรับในระดับ world class

 

 

 

Facebook Comments
Home / องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

Facebook Comments
Home / องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

Facebook Comments
Home / องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

Facebook Comments
Home / องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

Facebook Comments
Home / องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

Facebook Comments
Home / scheduler

scheduler

[[scheduler_plugin]]

 

Facebook Comments
Home / ระบบและกลไกต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

ระบบและกลไกต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

Facebook Comments
Home / นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

“นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต wheel for life” ประกอบด้วย น.ส.อัจฉรา เอียดหวัง น.ส.อัสมาอ์ พิทักษ์คุ้มพล และนายกันทรากรณ์ แก้วดานา  โดยมีอาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

โปรเจ็ค ป.ตรี ก็มีดีกรีดังไกลถึงระดับชาติ : ผลงานอาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานระดับชาติ ในวันนักประดิษฐ์ 2560

1.การปรับปรุงอาหารคัดเลือกและแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่หมักย่อยน้ำตาลกลูโคส

นักศึกษา :  นายวิจัยภานุวัฒน์  จีนชู น.ส.พิมลพรรณ คงประดิษฐ์ นส. รุ่งไพลิน จุลบุษรา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

 

แบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีทั้งกลุ่มหมักย่อยน้ำตาลแล็กโตส กลุ่มไม่หมักย่อยน้ำตาลแล็กโตส และแบคทีเรียไม่หมักย่อยน้ำตาลกลูโคส เป็นแบคทีเรียที่ล้วนพบอุบัติการณ์ก่อโรคที่สูงในผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างรวดเร็ว แต่การจะแยกเชื้อทั้งสามออกจากกันได้โดยดูจากลักษณะโคโลนีนั้นไม่สามารถทำได้ในอาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นายวิจัยภานุวัฒน์  จีนชู น.ส.พิมลพรรณ คงประดิษฐ์ นส. รุ่งไพลิน จุลบุษรา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้พัฒนาวุ้นอาหาร (JJK agar) เพื่อการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเดิมใช้อยู่ ซึ่งจะลดข้อจำกัดและปัญหาของอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบบเดิม

 

2. ชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

นักศึกษา: นายปิยะวิทย์   สาสุข  นางสาวรุ่งนภา กรีทอง  นางสาวสุภัทชา เปรมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

เอนไซม์ G6PD เป็นเอนไซม์สำคัญที่ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระได้ ภาวะพร่องเอนไซม์เป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ง่ายเมื่อได้รับสารอนุมูลอิสระ เช่น การได้รับยาบางชนิด สารเคมี ถั่วปากอ้า ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง ไตล้มเหลว ตัวเหลืองตาเหลือง โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด อาจนำไปสู่ความผิดปกติทางสมอง (Kernicterus) ได้ ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ทำโดยวิธี Fluorescent spot test ซึ่งอ่านผลโดยดูการเรืองแสงของหยดเลือดที่ผสมกับน้ำยาหลังทำปฏิกิริยาภายใต้แสงยูวี ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการในด้านเครื่องมือ และความเชี่ยวชาญในการอ่านผล ทางคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ ให้สามารถทำได้ง่าย ลดอุปกรณ์ ระยะเวลา และสามารถอ่านผลจากการเปลี่ยนสีของเลือดหลังทำปฏิกิริยากับน้ำยาด้วยตาเปล่า และสามารถลดต้นทุนได้ รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

 

อ้างอิง

#R2M2017 #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=147

http://inventorday.nrct.go.th/download/U3-1.pdf

Facebook Comments
Home / อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2560  ประเภทอุดมศึกษา 

 

เรื่อง “ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์G 6PD” โดย อาจารย์ ดร. อรวรรณ สาระกุล และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย นายปิยะวิทย์ สาสุข  นางสาวรุ่งนภา กรีทอง  นางสาวสุภัทชา เปรมทอง

 

 

 

 

 

 

เรื่อง “การปรับปรุงอาหารคัดเลือกและแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศ์เอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไม่หมักย่อยน้ำตาลกลูโคส” โดย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย นายวิจัยภานุวัฒน์  จีนชู น.ส.พิมลพรรณ คงประดิษฐ์ นส. รุ่งไพลิน จุลบุษรา

 

 

 

 

ผ่านการคัดเลือกรอบแรก รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ณ ไบเทค บางนา

อ้างอิง

#R2M2017  #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=147

http://inventorday.nrct.go.th/download/U3-1.pdf


 

Facebook Comments
Home / ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

ลำดับ

MOU

 

1

FAR EASTERN UNIVERSITY

Manila, Philippines

2

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

3

University of Chittagong, Bangladesh

 

4

The University of Medical Technology Yangon, Myanmar

 

5

CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY

Manila, Philippines

6

KAGOSHIMA UNIVERSITY,JAPAN

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Home / ข้อมูลการเบิก-จ่าย งบประมาณ 2560

ข้อมูลการเบิก-จ่าย งบประมาณ 2560

ข้อมูลการเบิก-จ่าย งบประมาณ 2560 

Facebook Comments
Home / ป้องกัน: การเตรียมความพร้อมการเปิดสอนรายวิชา

ป้องกัน: การเตรียมความพร้อมการเปิดสอนรายวิชา

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Facebook Comments
Home / การดำเนินงานภายใน WU-SAH

การดำเนินงานภายใน WU-SAH

Facebook Comments
Home / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด​

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด​

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด                                                                   

Bachelor of Science Program in Physical Therapy

 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)

 

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญสูง เพื่อสามารถปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาวะของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่สามารถวิเคราะห์ วิจัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด

2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาทางกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง และวางแผนการรักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

3 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงาน และทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นๆได้เหมาะสมตามสถานการณ์

5 สามารถพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัยและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นำความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือสร้างงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ

 

แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านการสอบความรู้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเรียบร้อยแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สโมสรกีฬา สถานเสริมความงามและสปา หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปิดคลินิกส่วนตัว รวมทั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์ได้

 

แนวทางการศึกษาต่อ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางกายภาพบำบัด รวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศในหลายสาขา อาทิ กายภาพบำบัด กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,400.- บาท ต่อภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 328,800.- บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

182

หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้    
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

40

หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาภาษา

16

หน่วยกิต
    1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทย

4

หน่วยกิต
    1.1.2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

12

หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12

หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

2

หน่วยกิต
  1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4

หน่วยกิต
  1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education)

134

หน่วยกิต
  2.1)กลุ่มวิชาพื้นฐาน

30

หน่วยกิต
  2.2)กลุ่มวิชาเอก

88

หน่วยกิต
  2.3)กลุ่มวิชาฝึกงานวิชาชีพ

16

หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)

8

หน่วยกิต

สมัครเรียนกับเรา Click  

 

Facebook Comments
Home / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์                                                              

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์                                                   

Bachelor of Science Program in Medical Technology     

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

ชื่อย่อ    : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)   

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Medical Technology)                                                                        

ชื่อย่อ    : B.Sc. (Medical Technology)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและชุมชน โดยหลักสูตรฯ มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดความชำนาญในทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะบริหารจัดการ ทักษะสื่อสารภาษาสากลและสารสนเทศ ก้าวทันวิทยาการ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเข้าใจบทบาทเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การประชาสัมพันธ์วิชาชีพ สามารถประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการวิจัย ออกแบบงานวิจัยและการผลิตนวัตกรรม คิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของตนเองด้วยการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณหรือปัญญา

2. มีความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

4. มีทักษะในการค้นคว้าและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

5. มีทักษะการให้คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้

6. มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

8. มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน และแก้ไขปัญหาให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ

10.  มีทักษะด้านการใช้ภาษา เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สามารถประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพให้เป็นที่รู้จัก สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี

11.  มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขเพื่อการวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12.  มีทักษะการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

13.  มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ การนำความรู้สู่ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

14.  สามารถทำวิจัยเบื้องต้นและ/หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาพัฒนางาน และพัฒนาประเทศ

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ยังมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ให้มีความลุ่มลึกทางวิชาการมากขึ้น

2. จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง เพื่อมุ่งเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ในสาขาชีวเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่จะมีความร่วมมือกันในอนาคต

ลักษณะการเรียน

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ ปริญญาตรีทางวิชาการและปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ โดยทั้ง 2 รูปแบบมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์การบริการโลหิตโลหิตวิทยาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลมนุษย์ พันธุศาสตร์เซลล์ พันธุศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ระดับยาและสารเคมี การปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพทั้งในองค์กรและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการฝึกงานในสถานการณ์จริงไปใช้ในการตรวจ ทดสอบวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายงานผลการตรวจตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำที่เหมาะสม เพื่อการวินิจฉัยติดตามการรักษาพยากรณ์โรคและป้องกันโรคหรือประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางปัญญาความสามารถในการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรม  จริยธรรม  และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อให้บัณฑิตเป็นคนเก่งและคนดีและสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ ที่จะค้นคว้า และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลง ของสังคม เพื่อนำมาใช้กับการทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ให้ คำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้/ มีศักยภาพในการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงานและมีความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และชุมชน สามารถเชื่อมโยงบริบททางวิชาชีพสู่การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ
5.มีทักษะความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ ทำนายแนวโน้มสุขภาพชุมชน มีทักษะความสามารถเชิงตัวเลขและการจัดการ เพื่อสนับสนุน และ พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถ ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นๆ รู้จักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพ สามารถใช้ เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
6.มีทักษะความสามารถด้านการประมวลความรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ การนำความรู้สู่ ชุมชน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
7.สามารถทำวิจัยเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในสาขาวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษา  สามารถขอสอบเพื่อขึ้นทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์  ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ หน่วยงานระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว  เช่น เปิดสถานประกอบการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพในบริษัท

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

          สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการจะมีการเรียนรายวิชาที่เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มอีก 15 หน่วยกิตไตรภาค นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 โดยเทียบโอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อีก 1 ปีการศึกษา จึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ยังสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องหลายสาขา  อาทิ  เทคนิคการแพทย์  พยาธิวิทยาคลินิก  ชีวเวชศาสตร์  วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  ชีวเคมี   จุลชีววิทยาคลินิก  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  พันธุศาสตร์  ชีววิทยาระดับโมเลกุล  เทคโนโลยีชีวภาพ  และวิศวกรรมทางการแพทย์   เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 27,400   บาท

         ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร    328,800 บาท

โครงสร้างของหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

172

187

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

40

40

  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

20

20

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

12

  กลุ่มวิชาสุขพลานามัย

4

4

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4

4

  กลุ่มวิชาสารสนเทศ*

4

4

หมวดวิชาเฉพาะ

124

133

  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

42

42

  กลุ่มวิชาชีพ

82

83

  กลุ่มวิชาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

8

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

8

14

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

สมัครเรียนกับเรา Click

Facebook Comments
Home / คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

คลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์ (WU MeT)

ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

kwiyada@wu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลัดดาวัลย์  ปานมาศ

075-673000 ต่อ 2593

laddawan.pa@wu.ac.th

Facebook Comments
Home / คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail  
อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด 075-673000 ต่อ 2571-4 praphatson.kl@wu.ac.th \
กภ.อัครเดช คมขำ นักกายภาพบำบัด 075-673000 ต่อ 2571-4 ukkaradate.ko@wu.ac.th
กภ.สุวรรณ  นพรัตน์ นักกายภาพบำบัด 075-673000 ต่อ 2571-4 srisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์  คงศรี พนักงานธุรการ 075-673000 ต่อ 2571-4 suppalak.ko@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

Facebook Comments
Home / แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ ปี 2560 (WU-SAH)

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ ปี 2560 (WU-SAH)

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับเต็ม
 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับย่อ
 3. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 4. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

Facebook Comments
Home / แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ปี 2558-2560 (SAPWU)

 1. แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
 3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส ปีงบประมาณ 2559
 4.    – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)

     – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

       4.รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

             – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

             – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

ปี 2560-2564 (WUSAH)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

 1. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับเต็ม
 2. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับย่อ
 3. ข้อมูลงบประมาณสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560
 4. ข้อมูลรายชื่อโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
 5. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2559

           – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์)​    

           – สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรกายภาพบำบัด)

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

    1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2580)

    2. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ.2561-2564) 

    3. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (พ.ศ.2561-2564) 

    4. แผนปฏิบัติการสำนักวิชสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ  2561 และรายงานไตรมาส 

 

Facebook Comments
Home / หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ชีวเวชศาสตร์)

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ชีวเวชศาสตร์)

Facebook Comments
Home / เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์

 

Facebook Comments
Home / ค่านิยมร่วม (Shared values)

ค่านิยมร่วม (Shared values)

W : Wellness ความมีสุขภาพดี
U : Unity ความสามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว
S : Social Engagement ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
A : Accountability ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
H : Health Professional ความเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาชีพสุขภาพ
Facebook Comments
Home / แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ

Facebook Comments
Home / พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจในการดำเนินงานตามภารกิจของการพัฒนาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์

1. ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน สังคม โดยเน้นใช้การวิจัยเป็นฐาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
Facebook Comments
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail  
นางสาวจรวยพร รอบคอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 075-672704 rcharouy@g-mail.wu.ac.th
นางสาวววันทนี แก้วเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 075-672706 kwantane@wu.ac.th
นางสาวลัดดาวัลย์  ปานมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 075-672703 laddawan.pa@wu.ac.th
นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง พนักงานธุรการ 075-672703 yariya@wu.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด 075-672703 maneerut.sr@wu.ac.th
นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิต นักวิชาการ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 075-672706  nadnara.ch@wu.ac.th
างสาววรรณธิดา หนูยัง นักวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด 075-672769  wantida.nu@wu.ac.th
กภ.อัครเดช คมขำ นักกายภาพบำบัด 075-673000 ต่อ 2571  ukkaradate.ko@wu.ac.th
กภ.ศรีสุวรรณ นพรัตน์ นักกายภาพบำบัด 075-673000 ต่อ 2571  srisuwan.no@wu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์  คงศรี  พนักงานธุรการ  075-673000 ต่อ 2571  suppalak.ko@wu.ac.th

 

Facebook Comments
Home / วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล 

หมายถึง เป็นองค์กรที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงมุ่งสร้าง และแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

 

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจของการพัฒนาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์

1. ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ให้บริการวิชาการ ที่ตอบสนองชุมชน สังคม โดยเน้นใช้การวิจัยเป็นฐาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

 

Facebook Comments
Home / อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์

อีเมล

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

075-673000 ต่อ 2767 , 2703-4 wannisa.ku@wu.ac.th

ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล

075-673000 ต่อ 2764 , 2703-4 parinya.vo@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  จันทรวิโรจน์

075-673000 ต่อ 2767 , 2703-4 pornpimol.ch@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์

075-673000 ต่อ 2130 , 2703-4 yuwadee.wi@wu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์กนก  เตียประพงษ์

075-673000 ต่อ 2784 , 2703-4 kanok.ti@wu.ac.th
อาจารย์กันต์ฤทัย  สิริวรกุลศักดิ์ 075-673000 2703-4 kanruethai.si@wu.ac.th

อาจารย์เครือแก้ว  ทองมี

075-673000 ต่อ 2784 , 2703-4 krueakaew.to@wu.ac.th

อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง

075-673000 ต่อ 2130 , 2703-4 khomkrip.lo@wu.ac.th

อาจารย์จารุภา เลขทิพย์

(ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2756 , 2703-4 charupa.le@wu.ac.th

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์

075-673000 ต่อ 2760 , 2703-4 nsuparoe@wu.ac.th

อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม

075-673000 ต่อ 2468 , 2703-4 chatdao.se@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชฎายุ อุดม

075-673000 ต่อ 2780, 2703-4 uchadayu@wu.ac.th

อาจารย์ชดาภา บุญยัง

(ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2703-4 chadapa.bn@wu.ac.th

อาจารย์ณัฐนันท์  เขมามุตตานาค

075-673000 ต่อ 2783 , 2703-4 nuttanun.kh@wu.ac.th

อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง

075-673000 ต่อ 2762 , 2703-4 lthawatc@wu.ac.th

อาจารย์ธนาภรณ์  เสมพืช

075-673000 ต่อ 2703-4 thanaporn.se@wu.ac.th

อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี

075-673000 ต่อ 2763 , 2703-4 cnichaph@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

075-673000 ต่อ 2761 , 2703-4 nitita.do@wu.ac.th

อาจารย์เนตรชนก  เจียรมาศ

075-673000 ต่อ 2771 , 2703-4 netchanog.ji@wu.ac.th

อาจารย์ประถมชัย  รัตนวรรณ

075-673000 ต่อ  , 2703-4 prathomchai.ra@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

075-673000 ต่อ 2770 , 2703-4 praphatson.kl@wu.ac.th

อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์

(ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2703-4 phatcharawadee.sr@wu.ac.th

อาจารย์พัชรินทร์ นิลมาท

075-673000 ต่อ 2777, 2703-4 patcharin.ni@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

075-673000 ต่อ 2759 , 2703-4 wannisa.ku@wu.ac.th

อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา

075-673000 ต่อ 2703-4 hvalaini@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร

075-673000 ต่อ 2757 , 2703-4 ywantane@wu.ac.th

อาจารย์สาลินี  ไชยกูล

075-673000 ต่อ 2758 , 2703-4 csalinee@wu.ac.th

อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล

(ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2771 , 2703-4 salila.ce@wu.ac.th

อาจารย์สุพัตรา  ไชยบาล

075-673000 ต่อ   2703-4 supattra.ch@wu.ac.th

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ

075-673000 ต่อ  2765 , 2703-4 sumarttra.sn@wu.ac.th

อาจารย์อรชุมา เมืองสอน

(ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2703-4 onchuma.mu@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

075-673000 ต่อ 2772 , 2703-4 panoma@wu.ac.th

อาจารย์ไฮฟะ  นิตยรักษ์

075-673000 ต่อ 2782 , 2703-4 haifah.sa@wu.ac.th
Facebook Comments
Home / อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

sahapat.ba@wu.ac.th

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

sahapat.ba@wu.ac.th

รองศาสตราจารย์

 

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

075-673000 ต่อ 2148 , 2703-4

rjitbanj@wu.ac.th

รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง 075-673000 ต่อ 2193 , 2703-4 nutjaree.je@wu.ac.th

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล

075-673000 ต่อ 2180 , 2703-4

lmonthon@wu.ac.th

รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

075-673000 ต่อ 2137 , 2703-4

manas.ko@wu.ac.th

รศ.ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

sahapat.ba@wu.ac.th

รศ.พญ.วีระนุช  นิสภาธร

075-673000 ต่อ 2181 , 2703-4

veeranoot.ni@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์  บรรลือพืช 075-673000 ต่อ 2703-4 kingkan.bu@wu.ac.th  

ผศ.ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

075-673000 ต่อ 2473 , 2703-4

kwuntida.ut@wu.ac.th

ผศ.ดร.นุรดีนา จารง

075-673000 ต่อ 2181 , 2703-4

nurdina.ch@wu.ac.th

ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์

075-673000 ต่อ 2135 , 2703-4

bphuangt@wu.ac.th

ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย

075-673000 ต่อ 2134 , 2703-4

poonsit.hi@wu.ac.th

ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

075-673000 ต่อ 2198 , 2703-4

manit.nu@wu.ac.th

ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์

075-673000 ต่อ 2751 , 2703-4

voravuth.so@wu.ac.th

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

075-673000 ต่อ 2197 , 2703-4

cwarang@wu.ac.th

ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน

075-673000 ต่อ 2139 , 2703-4

kwiyada@wu.ac.th

ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

075-673000 ต่อ 2145 , 2703-4

sueptrakool.wi@wu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

075-673000 ต่อ 2131 , 2703-4

penchom.ja@wu.ac.th

ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม

075-673000 ต่อ 2185 , 2703-4

apsorn.sa@wu.ac.th

อาจารย์

 

อาจารย์กรหยก  คำดี 075-673000 ต่อ 2703-4 kornyok.ka@wu.ac.th  

อาจารย์ ดร.จินตนา  พาวงค์

075-673000 ต่อ 2606 , 2703-4

chintana.ph@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

075-673000 ต่อ 2147 , 2703-4

jjirapor@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

075-673000 ต่อ 2138 , 2703-4

jirarat.so@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ผิวคำ

075-673000 ต่อ 2191 , 2703-4

duangjai.ph@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง

075-673000 ต่อ 2199 , 2703-4

nantawan.wa@wu.ac.th

อาจารย์ดร.ปพิชญา  พรหมประดิษฐ์

075-673000 ต่อ 2611 , 2703-4

apichaya.ph@wu.ac.th

อาจารย์พงศ์พันธ์  พงศ์พนิตานนท์

075-673000 ต่อ 2608 , 2703-4

pongphan.po@wu.ac.th

อาจารย์ ดร. มรกต  ชาตาธิคุณ

075-673000 ต่อ 2604 , 2703-4

moragot.ch@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ

075-673000 ต่อ 2186 , 2703-4

tmalatee@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วนิดา  มาลา

075-673000 ต่อ 2610 , 2703-4

wanida.ma@wu.ac.th

อาจารย์วฤนดา  พรหมโชติ

075-673000 ต่อ 2613 , 2703-4

warinda.pr@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วุฒิโชติ  จันทร์แสนตอ

075-673000 ต่อ 2609 , 2703-4

wuttichote.ja@wu.ac.th

อาจารย์ศรุดา  คุระเอียด

075-673000 ต่อ  , 2703-4

saruda.ku@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ

075-673000 ต่อ 2479 , 2703-4

suriyan.su@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

075-673000 ต่อ 2136 , 2703-4

sorawan@wu.ac.th

อาจารย์อิศรา ประจงไสย (ลาศึกษาต่อ)

075-673000 ต่อ 2703-4

issara.pa@wu.ac.th

       
Facebook Comments
Home / ทีมบริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ทีมบริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ :  075-672148

E-mail : rjitbanj@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์

รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 075-673000 ต่อ 2751 

E-mail : voravuth.so@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์

รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 075-673000 ต่อ 2761

หมายเลขโทรศัพท์ : nitita.do@wu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์ :  075-672139

E-mail :sahapat.ba@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณิศา  คุ้มบ้าน

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

หมายเลขโทรศัพท์ :  075-672767

E-mail : wannisa.ku@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน

หัวหน้าคลินิกเทคนิคการแพทย์

หมายเลขโทรศัพท์ : 075-673139

Email : kwiyada@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น

หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด

หมายเลขโทรศัพท์ :  075-672770

E-mail : praphatson.kl@wu.ac.th

Facebook Comments
Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ประธานกรรมการ

     
รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.วรรณิศา  คุ้มบ้าน กรรรมการ

อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  กวานเหียน กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี  จีนด้วง กรรมการ
นางสาวจรวยพร รอบคอบ เลขานุการ
Facebook Comments
Facebook Comments
Home / แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

 

ประเภท ชื่อแบบฟอร์ม
1.  แบบฟอร์มส่วนการเงินและบัญชี 1.1 ใบสำคัญรับเงิน
1.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
1.3 ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (PDF)
1.3 ใบบันทึกการลงเวลาทำงานล่วงเวลา 
1.4 แบบขอนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เกิน 2 สัญญา
1.5 แบบขออนุมัติเบิกเงินจากส่วนการเงินและบัญชี
1.6 ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย
1.7 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการภายในประเทศ
2.  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 2.1 แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่
        2.1.1  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
        2.1.2 สาขาวิชากายภาพบำบัด
3.  แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 3.1 แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560
3.2 แบบเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562
3.3 แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2560
3.4 แบบรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561
4.  แบบฟอร์มการขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา
5.  แบบฟอร์มพิจารณาเกรด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5.1 แบบฟอร์มพิจารณาเกรด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

Facebook Comments
Home / การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

  1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2559
  3.  แนวทางและการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชาฯ ปีการศึกษา 2559

     3. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

                 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และกำหนดการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

                  2. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560 

Facebook Comments
Home / ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

Facebook Comments
Home / วิจัย/บริการวิชาการ

วิจัย/บริการวิชาการ

 

 • กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

             “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”  วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.30-14:30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

Facebook Comments
Home / หลักสูตร

หลักสูตร

Facebook Comments