Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการวิชาการ มิติด้านสุขภาพ ในโครงการ “บริการวิชาการตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด”

         

อ่านเพิ่มเติม »

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวนักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน