รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

          ด้วยหลักสูตรเทค …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

            ด้วยหลัก …

Read More »

10 เหตุผลที่ต้องเรียนสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Comments

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต …

Read More »

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ “สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

Facebook Comments

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมก …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. &n …

Read More »

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดเวทีระดมข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน และค้นหาปัญหาสุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จั …

Read More »