ไม่มีหมวดหมู่

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม MOU พัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนาม …

Read More »

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน “13th Taipei International Invention show & Technomart” (INST 2017 )

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์สาขาว …

Read More »

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มวล. ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ”

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชา …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (Professor and Student Exchange) ระหว่าง วันที่ 28-29 กันยายน 2560

ด้วยสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้วบุญเลิศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนริศรา แก้ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอรวรรณ พูลศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

            ด้วยสำนั …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ (CDIO-based Education)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตรการอบรม CDIO-based Education

 

Read More »

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และนักศึกษา …

Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย …

Read More »