ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชา …

Read More »

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล ว …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา (Bilingual Program) …

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัครดังนี้ รูปแบบที่ 1 : ใช้ผลการเรียน …

Read More »

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Read More »

ระบบและกลไกในการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Read More »

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

            สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพั …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ รหัสนักศึกษา 59117606 …

Read More »