ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มห …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS รอบที่ 1.2

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอแสดงความ …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 40 คน

TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรกายภาพบำบัด รับ 40 …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์รับการตรวจประเมิน 5s Model Award 2020

           เมื่อวันจ …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรกายภาพบำบัด รับ 40 …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

             สำ …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »