Ariya Yeesunsong

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Read More »

ระบบและกลไกในการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Read More »

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

            สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพั …

Read More »

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยจาก 2 มหาวิทยาลัยดังในประเทศอินเดีย

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนั …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ รหัสนักศึกษา 59117606 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SAH-English Day

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรั …

Read More »

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

          ผศ.ดร.ยุวดีวิทย …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

      พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสห …

Read More »

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด  www.pt.or.th/ สมาคมกายภาพบำบัด  ht …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสม …

Read More »