Ariya Yeesunsong

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ รหัสนักศึกษา 59117606 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SAH-English Day

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรั …

Read More »

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

          ผศ.ดร.ยุวดีวิทย …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “อบรมการเขียน มคอ.3 ตามมาตรฐาน UKPSF”

      พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสห …

Read More »

รวม LINK

สภากายภาพบำบัด  www.pt.or.th/ สมาคมกายภาพบำบัด  ht …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสม …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 23 อัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยโครงการสายใยรักบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

           สำนักวิชา …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ University of Kentucky, USA

"รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศ …

Read More »