Ariya Yeesunsong

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

          รองศาสตราจารย์ …

Read More »

อาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง นำเสนอบทความวิจัยงานในงานประชุมวิชาการเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ …

Read More »

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สหเวชศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

Read More »

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ …

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา (Bilingual Program) …

Read More »