Ariya Yeesunsong

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัย …

Read More »

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล ว …

Read More »

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำ …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 นำโดย ผศ.ดร.พวงทิ …

Read More »

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจาะเบื้องลึก เคล็ดลับเด็ด เพื่อพิชิต ผศ.-รศ.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โ …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ …

Read More »