Ariya Yeesunsong

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

           พันธกิจผล …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

              & …

Read More »

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

              & …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

          31 มกราคม 2563 …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

              & …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

      วันที่ 14 มกราคม 2563 สถานวิจ …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ​ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส​ (CERM)​ เป็นเจ้าภาพ​จัดการประชุมหารือเพื่อทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ University of Florida

เมื่อวันที่​ 6​ มกราคม​ 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ …

Read More »

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          สำนักวิชาสหเวชศ …

Read More »

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          ในวันพุธที่ 11 …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาท่านอ …

Read More »