สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ หัวหน้าสถานวิจัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของกิจกรรมซึ่งกิจกรรมตะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ
-การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ เป็นวิทยากร
-การแบ่งปันประสบการณ์ของเส้นทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ล่าสุด เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์

  •      ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
  •      ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี
  •      ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
  •      ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ

และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้รับฟังวีดีโอคลิป จาก รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เพื่อทราบถึง แนวทางและการเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักวิชาจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่เส้นทางวิชาการ ให้สอดรับการนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย

ในการนี้ สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการ วิทยากร อาจารย์ และเจ้าหน้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะ

สถานที่จัด ห้องประชุมบานบุรี อาคารวิชาการ 7
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 44 ท่าน

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …