Submit paper Talent

 

 ตามที่ สถานวิจัยได้เปิดรับให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ Submit paper  ซึ่งจัดต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นรอบที่ 2  โดยเงื่อนไขในการลงทะเบียน คือ

  • เป็นอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • Submit paper ก่อน 9 มีนาคม 2563
  • มีหลักฐานการ Submit paper 

ซึ่งจากการรับการลงทะเบียน มีอาจารย์ลงทะเบียน รวม 9 ท่าน 10 ผลงาน  โดย 

  • Accepted จำนวน 2 เรื่อง
  • Under review 6 เรื่อง
  • Reject จำนวน 1 เรื่อง
  • อยู่ระหว่างรอตอบกลับ  1 เรื่อง

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ให้เกียรติจับฉลากอาจารย์ผู้โชคดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. อาจารย์กนก เตียประพงษ์          
  2. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
  3. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์                

 ทั้งนี้ในรอบถัดไปยังคงมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก รอติดตามรายละเอียดการสมัครได้จากสถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จ้า

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …