พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

                พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดมุมพักผ่อน มุมพูดคุย มุมให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเรียน หรือเรื่องส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุย ได้รับคำแนะนำ และได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด จึงได้เปิดงาน "SAH Smile Club" ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SAH Smile Club (SAH Corner3) ชั้น 2 อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นเป็นอย่างดี

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …