พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

                พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดมุมพักผ่อน มุมพูดคุย มุมให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเรียน หรือเรื่องส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุย ได้รับคำแนะนำ และได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด จึงได้เปิดงาน "SAH Smile Club" ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SAH Smile Club (SAH Corner3) ชั้น 2 อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นเป็นอย่างดี

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม เสวนารับฟังโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาข้อเสนอโครงการ Food Valley.

สถานวิจัย สำนัก …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศ …