คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ คณาจารย์แขนงวิทยาภูมิคุ้มกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง ทั้งการวิเคราะห์ด้วยโฟลไซตเมทรี และการใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี BLItz และ PlexBio เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างแอนติบอดี เพื่อตรวจการวินิจฉัย และรักษาโรค เทคนิคพิเศษที่สามารถพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยขั้นสูงของคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ในแขนงวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันอีกด้วย

         นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว คณาจารย์ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย  การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และการบริการวิชาการ  รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีอย่างครบวงจร และการพัฒนาวิธีการและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น วัณโรค มะเร็ง และธาลาสซีเมีย

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

    & …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

    & …

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …