คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ คณาจารย์แขนงวิทยาภูมิคุ้มกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง ทั้งการวิเคราะห์ด้วยโฟลไซตเมทรี และการใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี BLItz และ PlexBio เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างแอนติบอดี เพื่อตรวจการวินิจฉัย และรักษาโรค เทคนิคพิเศษที่สามารถพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยขั้นสูงของคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ในแขนงวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันอีกด้วย

         นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว คณาจารย์ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย  การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และการบริการวิชาการ  รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีอย่างครบวงจร และการพัฒนาวิธีการและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น วัณโรค มะเร็ง และธาลาสซีเมีย

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …