สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 เกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิ และดูแลมาตรฐานของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดจึงได้มีการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น ในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี จึงถือได้ว่าเป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ  ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางสภากายภาพบำบัดได้มีการกำหนดประเด็นในการจัดงานคือ “Far From Fall สูงวัยห่างไกลการล้ม” ในการนี้ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้มีการออกให้บริการวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดในประเด็นของการป้องกันการหกล้ม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ที่จะตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมงานถึง 60 คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

–          การประเมินสัญญาณชีพ

–          การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

–          การประเมินความสามารถในการทรงตัว

–          การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

–          การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม

–          การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

–          การให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมการออกกำลังที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล

–          การแสดงการออกกำลังกายแบบไทชิ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังได้รับของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงผ้าลดโลกร้อน หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น สายวัดความยาว ลูกบอลสำหรับออกกำลังกายมือ อีกด้วย

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …