สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 เกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิ และดูแลมาตรฐานของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดจึงได้มีการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ดังนั้น ในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี จึงถือได้ว่าเป็นวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ  ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางสภากายภาพบำบัดได้มีการกำหนดประเด็นในการจัดงานคือ “Far From Fall สูงวัยห่างไกลการล้ม” ในการนี้ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้มีการออกให้บริการวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดในประเด็นของการป้องกันการหกล้ม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ที่จะตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมงานถึง 60 คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

–          การประเมินสัญญาณชีพ

–          การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

–          การประเมินความสามารถในการทรงตัว

–          การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

–          การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม

–          การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

–          การให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมการออกกำลังที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล

–          การแสดงการออกกำลังกายแบบไทชิ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังได้รับของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงผ้าลดโลกร้อน หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น สายวัดความยาว ลูกบอลสำหรับออกกำลังกายมือ อีกด้วย

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

    & …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

    & …

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …