สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงาน “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด” ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมนักวิจัยในทีมผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผลงานดังกล่าวพัฒนาจากการได้รับทุนสนับสนุการวิจัยต่อเนื่องจากหลายแหล่งทุนได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยโครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกว.) และ ทุนอุดหนุนจากเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน  

           ผลการวิจัยที่ได้พบว่า “น้ำส้มจาก” (Nipa palm Vinegar) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลจาก มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการอาหารฟังชั่น เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการย่อยการดูดซึมไขมัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง เพิ่มภูมิต้าน และทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยฤทธิ์ที่กล่าวมาประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Apple cider vinegar และ Balsamic vinegar และเมื่อนำมาผลิตเป็น “ผงน้ำส้มจาก” (NPV powder) โดยเทคโนโลยีการเสปรย์ดรายแล้ว ยังคงมีฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพอย่างครบถ้วน จึงควรนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถใช้ในการพานิชย์ต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ต้นจาก และป่าจาก ของตำบลขนาบนาก ที่เป็นผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไว้ได้ รวมทั้งทำให้เกษตรมีรายได้ และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงด้วย

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

    & …

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …