สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

                  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง โดย แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ เพื่อสร้างความร่วมมือดังกล่าวเพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ในการผลิตผลงานวิชาการ การผลิตงานวิจัย การฝึกอบรม การฝึกประสบการณ์ ทำงานวิจัยโดยการใช้สถิติในทางการแพทย์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาทางวิชาการงานให้เกิดประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย จะมีความร่วมมือตามรายละเอียดดังนี้
1) ความร่วมมือด้านงานวิชาการ เช่นการร่วมกันผลิตผลงานวิชาการ ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ (Training Center) การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน เป็นต้น
2) การพัฒนางานวิจัยและการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ (Research & Development)
3) ความร่วมมือในการจัดทำคลังเชื้อก่อโรคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยระดับภาคใต้ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคผิวหนังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังในอนาคต
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

    & …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …