พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

                เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ตั้งซุ้มอาหารข้าวสวยไข่เจียวทรงเครื่องถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 63 รูป และให้แก่ผู้เข้าร่วมทำบุญฯ ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก

                  ที่มาของ "ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ" เป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยก่อไฟให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อน ๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเย็น จนกลายเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …