พันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ

                เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพันธกิจกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ตั้งซุ้มอาหารข้าวสวยไข่เจียวทรงเครื่องถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 63 รูป และให้แก่ผู้เข้าร่วมทำบุญฯ ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพหลัก

                  ที่มาของ "ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ" เป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยก่อไฟให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อน ๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเย็น จนกลายเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

    & …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …