สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง”

          31 มกราคม 2563 สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส โคตรพุ้ย หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวรายงานที่มาของกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง” และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ที่มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม “สืบค้นอย่างไรให้ ปัง” โดยวิทยาการได้ให้ความรู้ในการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติพร้อมแนะนำเทคนิคการเลือกวารสารให้เหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 21 คนด้วยกัน

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …