สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยและงานตีพิมพ์ของอาจารย์ภายในสำนักวิชา ซึ่งกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจแบบตัวต่อตัว ได้แก่ อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล และอาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 2 คน ได้แก่ นายณัฐศิวัช ดีดาษ และนางสาวกนกนาภ ลั่นทอง

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …