สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เมื่อวันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยและงานตีพิมพ์ของอาจารย์ภายในสำนักวิชา ซึ่งกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจแบบตัวต่อตัว ได้แก่ อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล และอาจารย์ไฮฟะ นิตยรักษ์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ 2 คน ได้แก่ นายณัฐศิวัช ดีดาษ และนางสาวกนกนาภ ลั่นทอง

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม เสวนารับฟังโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาข้อเสนอโครงการ Food Valley.

สถานวิจัย สำนัก …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศ …

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศ …