สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 

                สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ จากกองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในวันดังกล่าวมีญาติอาจารย์ใหญ่และผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ได้ร่วมสมทบเงินทำบุญบริจาคเพื่อกองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6,966.50 บาท รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ ชูศรี มอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 30,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 10,000 บาท ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท และนำเงินเข้ากองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลและเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวงศ์ตระกูลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศึกษา ซึ่งผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ คือ ร่างกายอันไร้วิญญาณของมนุษย์ การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์ ใช้ศึกษาเล่าเรียน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพและข่าวโดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …