Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 

                สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  และการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ จากกองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในวันดังกล่าวมีญาติอาจารย์ใหญ่และผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ได้ร่วมสมทบเงินทำบุญบริจาคเพื่อกองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6,966.50 บาท รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ ชูศรี มอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 30,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 10,000 บาท ทุนการศึกษานักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท และนำเงินเข้ากองทุนเงินร่วมสมทบเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลและเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวงศ์ตระกูลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศึกษา ซึ่งผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ คือ ร่างกายอันไร้วิญญาณของมนุษย์ การบริจาคร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์ ใช้ศึกษาเล่าเรียน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพและข่าวโดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาส …