Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เป็นกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยและงานตีพิมพ์ ของอาจารย์ในสำนักวิชา ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้เริ่มจัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจแบบตัวต่อตัว ซึ่งมีอาจารย์ที่เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ 2.อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช  3.ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บันลือพืช  4.ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ  5.อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ ทั้งนี้ กิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจารย์สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ https://forms.gle/uMbPgBH9bArMRgxH7

รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย หัวหน้าสถานวิจัย
ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน หัวหน้าโครงการ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาส …