สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เป็นกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนงานวิจัยและงานตีพิมพ์ ของอาจารย์ในสำนักวิชา ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้เริ่มจัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจแบบตัวต่อตัว ซึ่งมีอาจารย์ที่เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์เนตรชนก เจียรมาศ 2.อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช  3.ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ บันลือพืช  4.ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และ  5.อาจารย์เครือแก้ว เตียประพงษ์ ทั้งนี้ กิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอาจารย์สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ https://forms.gle/uMbPgBH9bArMRgxH7

รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย หัวหน้าสถานวิจัย
ผศ.ดร.วิยดา กวานเหียน หัวหน้าโครงการ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …