รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ” ณ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์และสมาคมวิจัยและการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCORE) โรงแรมเจน มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่17-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร ยังบริจาคสิ่งจำเป็นในการรักษาความสะอาดของ “WASH program” ให้กับชุมชนภายใต้ความร่วมมือการวิจัยในหัวข้อ “การตรวจหาปรสิตทางน้ำในชุมชน Boliwong” นอกจากนี้ยังได้มีเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 2 โครงการ คือ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่” กับทีมนักวิจัยจาก AklanState University, Banga, Aklan, Philippines และ “ระบาดวิทยา การแพทย์และนวัตกรรมผลกระทบของปรสิตทางน้ำในฟิลิปปินส์- สู่การวิจัยในเครือข่ายระหว่างประเทศ” กับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัย Centro Escolar, มหาวิทยาลัย De La Salle – Damarinas, Cavite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Rizal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งการร่วมร่วมมือระหว่างประเทศนี้จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับเครือข่ายของการวิจัย

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …