Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ” ณ มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์และสมาคมวิจัยและการศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APCORE) โรงแรมเจน มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่17-20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร ยังบริจาคสิ่งจำเป็นในการรักษาความสะอาดของ “WASH program” ให้กับชุมชนภายใต้ความร่วมมือการวิจัยในหัวข้อ “การตรวจหาปรสิตทางน้ำในชุมชน Boliwong” นอกจากนี้ยังได้มีเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ 2 โครงการ คือ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่” กับทีมนักวิจัยจาก AklanState University, Banga, Aklan, Philippines และ “ระบาดวิทยา การแพทย์และนวัตกรรมผลกระทบของปรสิตทางน้ำในฟิลิปปินส์- สู่การวิจัยในเครือข่ายระหว่างประเทศ” กับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัย Centro Escolar, มหาวิทยาลัย De La Salle – Damarinas, Cavite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Rizal มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งการร่วมร่วมมือระหว่างประเทศนี้จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นสำหรับเครือข่ายของการวิจัย

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาส …