รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำนักวิจัยจำนวน 18 คน ภายใต้ทีม “World Union for Herbal Drug Discovery (WUHeDD)” จาก 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส ซาอุดีอาระเบีย ศรีลังกา และไทย (ดร. กิ่งก้าน บัญลือพืช หัวหน้า RECIHP, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 2 แห่ง ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและมีนักวิจัยร่วมจากประเทศปากีสถาน คือ

1. การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรด้านยาของประเทศต่างๆ ใน One Belt and One Road ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมชีวการแพทย์และการแพทย์แผนจีน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูหนาน เมืองฉางชา ประเทศจีน

การประชุมทั้ง 2 แห่งนี้ คณะทีมงานได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับความร่วมมือทางด้านการวิจัยที่มีประสิทธิผลมากขึ้นระหว่างอาเซียน เอเชียและประเทศอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …