Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำนักวิจัยจำนวน 18 คน ภายใต้ทีม “World Union for Herbal Drug Discovery (WUHeDD)” จาก 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส ซาอุดีอาระเบีย ศรีลังกา และไทย (ดร. กิ่งก้าน บัญลือพืช หัวหน้า RECIHP, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 2 แห่ง ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพและมีนักวิจัยร่วมจากประเทศปากีสถาน คือ

1. การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับทรัพยากรด้านยาของประเทศต่างๆ ใน One Belt and One Road ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสี เมืองหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมชีวการแพทย์และการแพทย์แผนจีน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูหนาน เมืองฉางชา ประเทศจีน

การประชุมทั้ง 2 แห่งนี้ คณะทีมงานได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับความร่วมมือทางด้านการวิจัยที่มีประสิทธิผลมากขึ้นระหว่างอาเซียน เอเชียและประเทศอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาส …