Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และคณะ ได้รับเชิญไปศึกษาดูงาน ณ Vietnam National University กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยได้เจรจาความร่วมมือกับ Assoc. Prof. Dr. Le Trung Thanh, Dean of School of Medicine and Pharmacy (VUN) และ Director of Vietnam National University Hospital (VNUH) โดยมี Assoc. Prof. Dr.Nguyen Thanh Hai รองคณบดี และ Assoc. Prof. Dr. Vu Thi Thom หัวหน้าภาควิชาพรีคลินิกและประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ร่วมต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลของ Vietnam National University ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

การเดินทางไปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกัน

นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง และคณาจารย์สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรค เมลิออยโดสิส (Center of excellence research for Melioidosis; CERM) ยังได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “9th World Melioidosis Congress” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Vietnam National University ประเทศเวียดนาม ร่วมกับ Medical University of Graz ประเทศออสเตรีย ภายใต้ theme “Local Action through Global Knowledge” ณ Sheraton Hanoi Hotel การประชุมครั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงาน จำนวนกว่า 300 คน จากทั่วโลก

การประชุมประกอบด้วย การนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิจัยด้านการตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา อาการแสดงทางคลินิก การดื้อยา ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรค Melioidosis ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย และถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยโรค Melioidosis สู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

 

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …