คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และคณะ ได้รับเชิญไปศึกษาดูงาน ณ Vietnam National University กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยได้เจรจาความร่วมมือกับ Assoc. Prof. Dr. Le Trung Thanh, Dean of School of Medicine and Pharmacy (VUN) และ Director of Vietnam National University Hospital (VNUH) โดยมี Assoc. Prof. Dr.Nguyen Thanh Hai รองคณบดี และ Assoc. Prof. Dr. Vu Thi Thom หัวหน้าภาควิชาพรีคลินิกและประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ร่วมต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลของ Vietnam National University ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

การเดินทางไปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาร่วมกัน

นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง และคณาจารย์สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรค เมลิออยโดสิส (Center of excellence research for Melioidosis; CERM) ยังได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “9th World Melioidosis Congress” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Vietnam National University ประเทศเวียดนาม ร่วมกับ Medical University of Graz ประเทศออสเตรีย ภายใต้ theme “Local Action through Global Knowledge” ณ Sheraton Hanoi Hotel การประชุมครั้งนี้มีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงาน จำนวนกว่า 300 คน จากทั่วโลก

การประชุมประกอบด้วย การนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิจัยด้านการตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา อาการแสดงทางคลินิก การดื้อยา ตลอดจนการพัฒนาวัคซีนเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรค Melioidosis ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย และถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยโรค Melioidosis สู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

 

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …