สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2562 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเนื่องในวันมหิดล ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ผู้เขียนข่าว อาจารย์ประถมชัย รัตนวรรณ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …