Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

      หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดให้แก่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย  การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน 
เดินวิ่ง FunRun 4 กิโลเมตร และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรกายภาพบำบัดได้เข้าไปมีบทบาทในการให้การดูแลรักษา ฟื้นฟู นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันทั้งข้างสนามและศูนย์บริการกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …