Home / ข่าวเด่น / Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

      หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดให้แก่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย  การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน 
เดินวิ่ง FunRun 4 กิโลเมตร และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรกายภาพบำบัดได้เข้าไปมีบทบาทในการให้การดูแลรักษา ฟื้นฟู นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันทั้งข้างสนามและศูนย์บริการกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาส …

ขอเรียนเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราตรีสีบลู” HOME COMING & CONGRATULATIONS PARTY

ขอแสดงความยินดี …