คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีและทีมบริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และนำศึกษาดูงาน Smart laboratory ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, Smart Classroom อาคารสถาปัตยกรรม, Smart Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน, E-testing ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความประทับใจ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบัณฑิตและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลร่วมกัน

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจาก หล …