ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ เทพเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …