Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) เพื่อเป็นความรู้ให้นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมได้นำไปใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวผิดปกติ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ กว่า 100 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิชาการทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยและเป็นแหล่งองค์ความรู้และการพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ หัวข้อการจัดอบรม มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย เทคนิควิธีการที่ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาคใต้และทั่วประเทศ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำลังก้าวไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง มีผลงานที่ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จากการจัดของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม โดย ม.วลัยลักษณ์เป็นอันดับ 6 ของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมของอาจารย์ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวัตกรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรกายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ นอกจากนี้ อัตลักษณ์ของบัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ที่อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตขนานนาม คือ “เป็นเลิศวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ” เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ทางสำนักวิชาได้ให้การดูแลและเติมเต็มประสบการณ์ให้แก่เด็กๆ คือ การมีโครงการ “บ้านนี้สหเวชศาสตร์ บ้านนี้มีเรา” มีอาจารย์ทางสาขากายภาพบำบัด ดูแลบ้านทั้ง 7 หลัง ทั้งเรื่องการเรียน สุขภาพจิต ความเป็นอยู่และการแก้ปัญหาต่างๆของนักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้เติมเต็มในเรื่องความเป็นบัณฑิตที่พร้อมรับใช้สังคม รองศาสตราจารย์ ดร.จิตบรรจง กล่าว

ด้านอาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการทรงตัวเป็นจำนวนมากโดยสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากความผิดปกติของการรับรู้การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของศีรษะผ่านทางประสาททรงตัวในหูชั้นในและเครือข่ายเชื่อมโยงของสมอง และอาจส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้เกิดการหกล้ม บาดเจ็บ นอกจากนี้ ในปัจจุบันการวินิจฉัยผู้ที่มีความผิดปกติของระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นในมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการรักษามีจำนวนมากขึ้น การฟื้นฟูความสามารถในการทรงตัวเป็นบทบาทสำคัญด้านหนึ่งของนักกายภาพบำบัดที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจกลไกการทำงาน พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงเมื่อเกิดความบกพร่องของระบบนี้ วมถึงวิธีการตรวจประเมิน การดูแลรักษาและฟื้นฟูที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพและอาการที่เกิดขึ้น

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในฐานะสถาบันผู้ผลิตที่มีบทบาทในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้เกิดการบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นในให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิกนักกายภาพบำบัดผู้สนใจ และคณาจารย์ของสาขาวิชากายภาพบำบัด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทางกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพของอาจารย์พิเศษทางคลินิกในการควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดและพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชากายภาพบำบัดต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน(Vestibular Rehabilitation) ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นในได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต เอมะสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลตรัง และนักกายภาพบำบัดวัชรินทร์ ทายะติ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลตรัง

ภาพและข่าวโดย : ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …