Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 นำโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองภาวะซีดโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม SAH SEA RUN 2019 ซึ่งผลการตอบรับในการจัดโครงการครั้งนี้ดีมาก มีประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์มาใช้บริการเป็นจำนวนอย่างหนาแน่น

สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นการรวมสำนักและหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยจัดจะกิจกรรมหมุนเวียนให้บริการด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้าน ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพและข่าว โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …