สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพให้แก่คณาจารย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม อาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพให้แก่คณาจารย์

 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

    & …