รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2562

         ซึ่งงานประชุม SICEM2019 เป็นงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้าน endocrinology and metabolism ที่จัดขึ้นโดยองค์กร Korean Endocrine Society โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมทั้งนักศึกษาจากทั่วโลก จำนวนมากกว่า 1,400 คน เข้าร่วมประชุม

         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Association of APOE and CETP TaqIB polymorphisms with Type 2 Diabetes Mellitus: A case-control study” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการการศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในกลุ่มประชากรไทยภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาคนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โดยงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Archive Medical Research (Quartile1,IF2.02) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามฐานข้อมูล ISI โดยสามารถสืบค้นผลงานได้จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30853126

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …