รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2562

         ซึ่งงานประชุม SICEM2019 เป็นงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้าน endocrinology and metabolism ที่จัดขึ้นโดยองค์กร Korean Endocrine Society โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมทั้งนักศึกษาจากทั่วโลก จำนวนมากกว่า 1,400 คน เข้าร่วมประชุม

         โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “Association of APOE and CETP TaqIB polymorphisms with Type 2 Diabetes Mellitus: A case-control study” ซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการการศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในกลุ่มประชากรไทยภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาคนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โดยงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Archive Medical Research (Quartile1,IF2.02) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามฐานข้อมูล ISI โดยสามารถสืบค้นผลงานได้จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30853126

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …