Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health) ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพและการอยู่ดีมีสุข ให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นการเปิดโอกาสการพบปะของนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ และการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านการวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของสำนักวิชาฯ ด้านการวิจัยที่พร้อมจะก้าวสู่สากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เผยแพร่และ แลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่สากล

Scope of Conference

การประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอ ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ การนำเสนอด้วยวาจา แบ่งเป็น 2 ห้องย่อยสำหรับการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ และนักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

 • Research and innovations towards sustainable health.
 • Recent advance technology in biomedical sciences.
 • Infectious and non-infectious diseases
 • Genomic and precision medicine
 • Innovation in laboratory technology
 • Recent advances in infertility treatment
 • Metal toxic mechanisms and detox strategies
 • Routine to research (R2R) & Routine to market (R2M

วิทยากร นักวิจัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ร่วมการบรรยายทางวิชาการดังนี้

 • Molecular genetics of Alzheimer’s’ diseases โดย Dr. Steven Estus, University of Kentucky, USA
 • Health Care & High Quality of Life Towards the CVD Patients โดย Prof. Dr. Manikandan Panchatcharam; LSU Health Sciences Center, USA
 • Metal Toxic Mechanisms and Detox Strategies โดย Dr. Soisangwan Satarug ; University of Queensland, Brisbane, Australia
 • Melioidosis โดย Prof. Dr. Apichai Tuanyok, University of Florida, USA
 • Melioidosis: Clinical Investigation and Treatment โดย Prof. Dr. Sarunyu Chusri, Prince of Songkla University
 • Current Advancement in Medical Laboratory Technology in Japan Assoc. โดย Dr. Yoshiko Kudo; The International University of Health and Welfare, Japan
 • Current Advancement Medical Laboratory Technology Practices Toward Thailand Innovation 4.0 โดย   Opas Kankawinpong, Director general, Department of Medical Sciences, Public Health Ministry
 • Precision Medicine and Its Related to Medical Technology 4.0 โดย Salakchit Chutiphongwiwet; Association of Medical Technology of Thailand
 • Advance and Research in Medical Parasitology โดย Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul; Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University
 • Thai Genome โดย Warangkhana On-Suang; Medical Sciences Department, Ministry of Public Health
 • MOPH: The Best Practice of Laboratory Quality Standard โดย Patravee Soisangwan; Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
 • Quality Assurance for Best Practices Laboratory โดย Ranee Tade-in, MT Yala Hospital

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานจะได้รับการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็มในรายงานการประชุม (Proceeding) และวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)

ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อเข้าร่วมประชุมครบตามที่กำหนดจะได้รับคะแนน CMTE 10.5 คะแนน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนได้ที่ http://icbms-mt.wu.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส โคตรพุ้ย โทรศัพท์ +66 (0) 7567 2137 หรือ +66 (0) 95439 2469 email :icmbs.mt2019@gmail.com

 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาส …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร. …

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธ …

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โด …