Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวนักศึกษา / ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

ประกาศ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

 
          สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด นั้น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ ข้างต้น ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผลปรากฏว่า นายเบญจเสฏฐ์ จันทร์งาม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ชั้นปีที่ 1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในปีการศึกษา 2561 อนึ่ง เงื่อนไขการรับทุนการศึกษาฯ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ข้อ 3 การสนับสนุนและงบประมาณ
ประกาศโดย..สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สาขาวิชาเทคนิคก …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …

ระบบและกลไกในการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

Facebook Commen …

รองศาสตราจารย์ พญ.วีระนุช นิสภาธร ได้รับเชิญเพื่อร่วมพูดคุยจาก 2 มหาวิทยาลัยดังในประเทศอินเดีย

รองศาสตราจารย์ …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

นายพิทักษ์สิทธิ …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SAH-English Day

สำนักวิชาสหเวชศ …