Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “MED-TECH INTER CAMP 2019”

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ "MED-TECH INTER CAMP 2019" ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเรียนนักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หรือ เทคนิคการแพทย์ทวิภาษา)

คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. มีคะแนนสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 3.00)
3. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 (เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00, กลุ่มคณิตศาสตร์) 
4. เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 (เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ≥ 3.00)
5. เรียนวิชาอังกฤษไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยของกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.50(เกรดเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ≥ 3.50)ค่าสมัคร 750 บาท

สิ่งที่จะได้รับ 
1. ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อในสาขาเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา ผ่านกิจกรรมที่รุ่นพี่เป็นคนรังสรรค์เพื่อน้องๆโดยเฉพาะ
2. ได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์ ผ่านการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรและการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาต่อ ณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หลักสูตรเทคนิคการแพทย์/เทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา)
4. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเสื้อโครงการ และของที่ระลึกอื่น ๆ จากโครงการ

รายละเอียดโครงการ https://goo.gl/aqB6eP

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง https://goo.gl/VXPey4

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. สามารถสมัครผ่านการแสกน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 หรือ https://goo.gl/forms/MAMo6wGkJqh4fDq03 
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ทาง https://goo.gl/Eq3d3m
3. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการค่าย MED-TECH INTER CAMP 2019 และชำระค่าสมัครทาง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และแนบหลักฐานทาง https://goo.gl/forms/cal5XJQcIsWyaOds2 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ 2 มกราคม 2562 ทาง https://goo.gl/Eq3d3m

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาส …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร. …

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธ …

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โด …