บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

บ้านนี้ go inter จัดกิจกรรมโพสภาพคู่คุณแม่พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

โดยนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้

นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

" Love without the reward " ❤️❤️
Truly love that you can't find with others.
I have many questions in my mind why mama do everything for me. Actually, I'm grown up I should do it by myself.
Mama said "
Sometimes when you hurt whereas mama feels hurt more than you.
even you be the adult in mama's eyes you always be a baby. "
Oh! mama said like that. nothing can't stop my tears.
Now, Mama is nearly 60 year but I'm just 21 years. Haha 😆 (I'm last younger brother) She understood everything that who am I. Taught me as a teacher of the life.
A person who is a perfect woman. She is My Mama.
Thank you to Mama for made me as me today. (And Thank you to Dad too. Haha👨🏻‍💼)
even if today is a National's Mama day. I always love mama and I will love mama forever.💋

นางสาวบุปผา ขาวคุ้ม นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด

Hey mom. First of all, happy Mother’ day. “Thank you “ is a very small word For all the sacrifices that you have made for me ever since I was born. I can’t thank you enough for all of the love ,support, And encouragement that you have given me Throughout my life. I may have not been the perfect child and probably have made several mistakes and have had hurt you many times. But that didn’t stop you from Being the perfect mom and For that I thank you. You know, I wouldn’t be standing here Without you by my side. So today, I hope you have a wonderful Mother’ day And I promise that I will make you proud. Lastly, I want to let you know that I love you more than anything in my life. I miss you very much. So, Happy Mother’s day.

 

 

 

 

Facebook Comments

About Wichukorn Dandecha

Check Also

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook Commen …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

    & …

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19″ จำนวน 42 ทุน

    & …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบ …

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ …

Submit paper Talent

   ตา …

ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ : การเรียนทำให้คนทำงานได้ แต่กิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็น

    & …