Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

ยอดเยี่ยม!! บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ รุ่น17 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

          รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อเร็วๆนี้ ว่า มีบัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 17 เข้าสอบจำนวน 55 คน ผลปรากฏว่า บัณฑิตทั้ง 55 คน สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ทุกคน หรือผ่าน 100% นั่นเอง ทั้งนี้ตนขอชื่นชมในศักยภาพ ความสามารถ ความตั้งใจ มุ่งมั่นของบัณฑิตทุกคน และขอขอบคุณคณาจารย์ที่ทุ่มเทกำลังความสามารถในการสั่งสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้ ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างอบอุ่นใกล้ชิด 

    นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้นำระบบมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และมาตรฐานการศึกษาระบบของอังกฤษ UKPSF, Smart classroom, Smart laboratory การเรียนแบบ Active learning, การประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (Formative assesment) และการแลกเปลี่ยน สอบถาม สะท้อนกลับระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ (Feedback) ตลอดการเรียนทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น และสามารถสร้างสรรค์ นำไปประยุกต์ใช้ได้ และตระหนักรู้สู่การนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

         รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันหลักสูตรเทคนิคการแพทย์มีความโดดเด่น เน้นสู่ความเป็นสากล โดยมีหลักเทคนิคการแพทย์วิชาการ และเทคนิคการแพทย์วิชาการก้าวหน้า เรียน 5 ปี ได้ 2 ปริญญา คือ 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และต่อยอดทำวิจัยอีก 1 ปี ได้ปริญญาโททางชีวเวชศาสตร์ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายด้าน ได้แก่ การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือศูนย์แลบต่างๆ เปิดคลินิคแลบส่วนตัว เป็นนักวิชาการ อาจารย์ เป็นนักวิจัย ทำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และยังสามารถสอบใบอนุญาตเทคนิคการแพทย์นานาชาติไปทำงานในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ได้ ซึ่งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ต้องการผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม และมีความทันสมัยเป็นสากล สามารถทำงานกับต่างชาติได้ ในฐานะที่เป็นรักษาการคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และดูแลการผลิตบัณฑิตอย่างใกล้ชิด รู้สึกภาคภูมิใจที่ทีมบริหาร คณาจารย์ สามารถส่งลูกศิษย์เป็นบัณฑิตสู่ฝั่งฝัน สอบผ่านใบประกอบวิชีพผ่านทุกคน 100% ทุกคนคืออนาคตของชาติ ของระบบสาธารณสุขไทยที่จะเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพประชาชนในอนาคต 

ทั้งนี้การสอบใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวประกอบด้วยการสอบใน 7 รายวิชาหลักคือ 1)รายวิชากฏหมายและมาตรฐานวิชาชีพ 2)เคมีคลินิก 3)จุลชีววิทยาคลินิก 4)เวชศาสตร์การบริการโลหิต 5)ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6)จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา และ7)โลหิตวิทยา 

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments

About Wichukorn Dandecha

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ …

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร. …

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาส …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร. …

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธ …

กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน” นักกายภาพบำบัดทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ โด …