Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

         อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ กล่าวว่าผลงานวิจัยเรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการเคลื่อนไหวลำบากและการสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มและเกิดการกลัวการหกล้มตามมา ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความเร็วในการเดินลดลง โดยทั่วไปการเดินถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมบทบาททางสังคม เกิดเป็นคำถามวิจัยครั้งนี้ว่า ความเร็วในการเดินเท่าไหร่ที่จะบ่งบอกได้ว่าผู้สูงอายุมีการกลัวการหกล้ม

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ จึงได้ศึกษาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของความเร็วในการเดิน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างง่ายทางคลินิก งานวิจัยนี้พบว่าค่าจุดตัดของความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มอยู่ที่ 0.95 เมตร/วินาที มีค่าความไวร้อยละ 70 ความจำเพาะร้อยละ 60 และมีความถูกต้องของการทำนายร้อยละ 74.9 ดังนั้น นักกายภาพบำบัดใช้การทดสอบความเร็วในการเดินเพื่อทำนายการกลัวการหกล้มได้ เนื่องจากทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย รวมถึงสามารถนำค่าจุดตัดความเร็วในการเดินดังกล่าวมาตั้งเป้าหมายการรักษาและติดตามผลการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดีขึ้นต่อไป

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบ …

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง …

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สหเวชศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

Facebook Commen …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศ …

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Facebook Commen …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …