Home / ไม่มีหมวดหมู่ / รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกสาขา/ เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.สนใจทำวิทยานิพนธ์ด้าน

    2.1. การทำผ่าเหล่าแบคทีเรียเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ หรือ

    2.2. การทำบริสุทธิ์สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ผลิตจากแบคทีเรีย

สนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษาปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑล เลิศคณาวนิชกุล โทรศัพท์มือถือ 08 -35013388 Email: lmonthon55@gmail.com โทรศัพท์ 0 7567 2180  

 

Facebook Comments

About sah_2016

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบ …

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง …

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม ตอน สหเวชศาสตร์ ม วลัยลักษณ์

Facebook Commen …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)

สำนักวิชาสหเวชศ …

โครงการ The Canda ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEDD) program ในปีการศึกษา 2562 – 2563

Facebook Commen …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 20 คน

หลักสูตรเทคนิคก …

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ จำนวน 40 คน

มีรูปแบบการสมัค …

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

  หลักสูตร …

สรุปการดูแลนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

Facebook Commen …