รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

    & …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม เสวนารับฟังโจทย์วิจัยจากภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาข้อเสนอโครงการ Food Valley.

สถานวิจัย สำนัก …

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศ …

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศ …