หน้าหลัก

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 -7 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ E-sport ซึ่งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลมาได้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมชนสันทนาการและการแสดงศักยภาพในหัวข้อ Sustainable Development Goals (SDGs)

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1

สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1
ในวันนี้ 30 พ.ย 2567 สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมเข้าพบพูดคุยความต้องการในการพัฒนาพื้นที่อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามนโยบายที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ
– สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและสำนักวิชาฯ
– สร้างโครงการเสนอขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน
– พัฒนา แก้ไขปัญหา ของชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมและ
– สร้างโมเดลชุมชนสุขภาวะ
โดยมีผู้นำจาก อ.ท่าศาลา นำโดย ปลัดอำเภอท่าศาลา นางสาวเบญมาศ อู่ทองคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 3 ตำบล ได้แก่ ต.ไทยบุรี ต.ท่าขึ้น และ ต.ท่าศาลา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน ทั้งนี้ประเด็นที่ได้รับจากผู้นำชุมชน จะดำเนินการนำเสนอต่อสำนักวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนต่อไป

สำนักวิชาสหเวชศาตร์ได้ให้การต้อนรับผู้นำชุมชนในโครงการ 1 สำนักวิชา 1 อำเภอ (One School One District: OSOD) ครั้งที่ 1 Read More »

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ 2566

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้ปกครอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี
สำหรับการจัดพิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเสื้อวิชาชีพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นวิชาชีพ และเข็มกลัด I-SAH ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์นานาชาติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจในการเป็นนักศึกษาคุณธรรม นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่น ความเพียรพยายามต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพรวมถึงเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ประกอบด้วย 3 รู้ รู้วิชาการ รู้รับผิดชอบ และรู้จักตัวเอง เพื่อเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างเต็มตัว ให้สมกับอัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ว่า เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติการ ซื่อสัตย์มีวินัย ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

พิธีมอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ 2566 Read More »

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ณ สนามกีฬาตุมปัง โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบัติ ได้ออกกำลังกาย มีความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนสนับสนุนทักษะนอกเหนือจากทางด้านวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพต่อไปในอนาคต
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย การเปิดตัวแม่สี 4 สี ได้แก่สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีชมพู กิจกรรมเกมพื้นบ้าน เช่น เกมฮูลาฮูปลอดขา เกมวิ่งซุปเปอร์แมน เกมปิดตาตีปี๊บ และเกมแชร์บอล

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives โดยได้รับเกียรติจาก Yoshiko KUTO จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Chia-Rui Shen จาก Chang Gung University จากประเทศไต้หวัน เป็น Keynote Speaker ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้
https://forms.gle/pqWKG9mAwAknVoG36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมลล์ voravuth.so@wu.ac.th
โทรศัพท์ +66 89 800 9939
เวปไซด์ https://sah.wu.ac.th/

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives Read More »

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566
พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัดและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยออกอากาศเผยแพร่ทาง Website Youtube Walailak Chanel page facebook และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี พัทลุง และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ลิงค์ ดังนี้
1.หัวข้อ : “เชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว” บรรยายโดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ
  https://www.facebook.com/watch/?v=455682579865214&ref=sharing
 
2.หัวข้อ : “ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี” บรรยายโดย ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=1189226805002417&ref=sharing
 
3.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับอัมพฤกษ์อัมพาต” บรรยายโดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ นาวารัตน์
  https://www.facebook.com/watch/?v=1437591349983314
 
4.หัวข้อ : “โรคไข้กาฬหลังแอ่น” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
  https://www.facebook.com/watch/?v=1457487034654856
 
5.หัวข้อ : “กายภาพบำบัดกับพาร์กินสัน” บรรยายโดย ดร.จารุภา เลขทิพย์
  https://www.facebook.com/watch/?v=5965865326778189
 
6.หัวข้อ : “น้ำมันปาล์มแดง ประโยชน์ที่มากกว่าการปรุงอาหาร” บรรยายโดย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
  https://www.facebook.com/watch/?v=3575432199368374&ref=sharing
 
7.หัวข้อ : “นักเทคนิคการแพทย์กับการตรวจปัสสาวะ” บรรยายโดย ผศ.ดร. ศรุดา คุระเอียด
  https://www.facebook.com/watch/?v=921516452184082&ref=sharing


8.หัวข้อ : “แมลงวันภัยร้ายหน้าร้อน” บรรยายโดย ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว
  https://www.facebook.com/watch/?v=756174849190112&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “อันตรายที่มาจากยุง” บรรยายโดย ผศ.ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
https://www.facebook.com/watch/?v=750537266586858&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต”  บรรยายโดย อ.ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
https://www.facebook.com/watch/?v=166284816339532&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โพรไบโอติก(PROBIOTICS)จุลินทรีย์มีประโยชน์” บรรยายโดย ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ผลาชุม
https://www.facebook.com/watch/?v=956217735725082&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง” บรรยายโดย อ.ประถมชัย รัตนวรรณ
https://www.facebook.com/watch/?v=1279926796237944
 
  1. หัวข้อ : “ภูมิคุมกันบำบัดรักษามะเร็ง” บรรยายโดย รศ.ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์
https://www.facebook.com/watch/?v=578166647631781&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “การตรวจคัดกรองและตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง” บรรยายโดย ผศ.อิศรา ประจงไสย
https://www.facebook.com/watch/?v=1691654721294403&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “โรคติดเชื้อกับการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกัน”  บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้ว
https://www.facebook.com/watch/?v=1591678001237695&ref=sharing
 
  1. หัวข้อ : “มะเร็งรู้เร็วรักษาได้” บรรยายโดย อ.ดร.อามานร์ เทศอาเส็น
https://www.facebook.com/watch/?v=807036260985578&ref=sharing


พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ร่วมออกรายการวิทยุ “วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ” กับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ 2566 Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน
ช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้กำลังใจ ให้ความรู้ด้านการดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รวมถึงมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิตและการตรวจภาวะซีด ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชฯ มวล."
การลงพื้นที่เชิงรุกทำให้ทราบถึงข้อมูลสุขภาพเชิงลึกของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจสอดคล้องกับที่มาของโรคประจำตัวของประชาชนในชุมชน คณะทำงานได้นำประเด็นสำคัญเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับ อสม.และผู้นำชุมชนต่อไป
กิจกรรมเยี่ยมบ้านได้สร้างความรอยยิ้มและกำลังใจแก่คนในชุมชน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และคนในชุมชนมีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาและสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นในชุมชน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการช่วยเหลือและเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เชิงรุกร่วมกับ อสม. เพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนบ้านท่าสูงบน Read More »

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์”

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ทางสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำโดยคณาจารย์แขนงจุลทรรศนศาสตร์และปรสิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ชั้นปีที่ 3 ออกบริการวิชาการภาคสนาม ณ โรงเรียนวัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์” ซึ่งรายวิชาดังกล่าวจะมีการฝึกให้นักศึกษาดำเนินการบริการวิชาการเพื่อประมวลความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่ได้ศึกษามาและเป็นการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ
1) เกิดการบริการวิชาการ/วิชาการรับใช้สังคมตามความต้องการของชุมชน/สังคมที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) ส่งเสริมให้เกิดการยุติการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อปรสิต โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคหนอนพยาธิในลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ต่อเนื่องจากกิจกรรมก่อนหน้าที่เคยได้รับบริการตรวจหาพยาธิในลำไส้ไปแล้วนั้น
3) ชุมชนนำร่องโรงเรียนวัดสโมสร ได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียน และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนมากขึ้นและยั่งยืน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนวัดสโมสรเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา โดยในวันดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 170 คน

โครงการบริการวิชาการ “เรื่องโรคหนอนพยาธิลำไส้ในเด็กและโรคที่นำโดยแมลง ในรายวิชา MTH64-342E ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์” Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ "บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. โดยได้รับเกียรติจากนางนิภาพร แก่นเพชร นางคอลีเยาะ สาแมง และนางสาวธินาพร สุทธิวิริยะ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการปฐมพยาบาลฯ โดยฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ในเด็กและในผู้ใหญ่ การใช้เครื่อง AED การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ และได้รับเกียรติจาก ทนพญ.พรใจ บัวหลวง นักเทคนิคการแพทย์ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การเตรียมผู้ป่วยและการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี" และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อส่งเสริมให้ อสม. เข้าใจกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ Upskill/Reskill เสริมทักษะที่จำเป็นให้การช่วยชีวิตคนในชุมชน ยกระดับอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ผ่านการอบรมฯ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับ อสม. เป็นอย่างมาก มีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเสนอให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านมิติสุขภาพให้แก่ อสม. ชุมชนบ้านท่าสูงบน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณ ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านวิทยากร สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. Read More »

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนของกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพพยาบาลของแต่ละประเทศ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning, CBL) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครอบคลุมครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ✍️
ทั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการพยาบาล และห้องปฎิบัติการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกด้วย
📌 กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023). 🧡

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023) Read More »