หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Biomedical Sciences

 

ชื่อปริญญา : 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

ชื่อย่อ       วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม     Master of Science (Biomedical Sciences)

ชื่อย่อ   M.Sc. (Biomedical Sciences)

สถานภาพของหลักสูตร Date on which the programme specification was written or revised

วันที่อนุมัติหลักสูตร สภามหาวิทยลัยอนุมัติ สกอ.รับทราบหลักสูตร
11 มีนาคม 2560 1 สิงหาคม 2561

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

  1. ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ มุ่งพัฒนานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยการใช้กระบวนการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ และบรูณาการกับศาสตร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ของโลกและสังคม สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม    

 

  1. วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้มีความรู้ขั้นสูงด้านวิชาการในสาขาชีวเวชศาสตร์ บูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.2 เป็นผู้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาการในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 สามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

2.4 สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล 

2.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักวิชาการ วิชาชีพวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แสดงบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีคุณสมบัติเป็นไป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560   ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560  ดังลิงก์ http://bit.ly/2G2FPfV 

 

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบข้อเขียนทางวิชาการ (เฉพาะกรณี)

 

แนวทางประกอบอาชีพ

1) การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

3) นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรขั้นสูงในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

4) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และ น้ำยาตรวจวิเคราะห์

5)  การประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 15,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปีการศึกษา 45,000 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร   

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต โดยมี 2 แผนการเรียนดังนี้

 

 ก. แผน ก แบบ ก 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   45 หน่วยกิต

1) หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต

ข. แผน ก แบบ ก 2  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   45 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาบังคับ   10 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก  5 หน่วยกิต

3) หมวดวิทยานิพนธ์  30 หน่วยกิต

 

Courses

– Cell and Molecular Biology

– Biostatistics in Biomedical Sciences

– Research Methodology in Biomedical Sciences

– Biomedical Sciences Seminar I

– Academic Writing

– Thesis Proposal Preparation

– Biomedical Sciences , etc.

 

Date on which the programme specification was written or revised: 16 July 2018