Home / คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์ กรรมการ
รศ.ดร.สหพัฒน์  บรัศว์รักษ์ กรรมการ  
อาจารย์ ดร.วรรณิศา  คุ้มบ้าน กรรรมการ
อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน กรรมการ
ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน กรรมการ
ผศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง กรรมการ
นางสาว จรวยพร รอบคอบ เลขานุการ