บ้านนี้เจียระไนเพชร

บ้านนี้เจียระไนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2136

Email : sorawan@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน นาวารัตน์

โทรศัพท์ 0 7567 2760

Email : nsuparoe@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้เข้าสู่เกียรตินิยม2) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอื่นๆ ให้เข้าประกวด แข่งขัน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3) พัฒนาระบบติดตามและมีการเผยแพร่ความสามารถพิเศษของนักศึกษาให้ทั่วถึงและส่งเสริมความสามารถที่หลากหลาย ในแง่วิชาการมีการให้เกียรติบัตรกับนักศึกษที่มีคะแนนดีเด่น

4) พิจารณาแนวทางการจัดตั้งชมรมตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพเฉพาะด้านร่วมกัน

กิจกรรมภายในบ้าน