บ้านนี้ go inter

บ้านนี้ go inter

อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ

โทรศัพท์ 0 7567 4291

Email : warinda.pr@wu.ac.th

อาจารย์เครือแก้ว ทองมี

โทรศัพท์ 0 7567 2784

Email : krueakaew.to@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ2) พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างความสุขหรือการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การจัด English camp ในช่วง summer การฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ การจัดวันสื่อสารภาษาอังกฤษ

3) ให้คำปรึกษาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศ

กิจกรรมภายในบ้าน