บ้านนี้สวย หล่อ สุขภาพดี

 

บ้านนี้สวย หล่อ สุขภาพดี

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2772

Email : panoma@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี

โทรศัพท์ 0 7567 2138

Email : jirarat.so@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) พัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เหมาะสมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนหรือรุ่นพี่

2) พัฒนาศักยภาพการสื่อสารระหว่างบุคคล มารยาท การเข้าสังคม

3) สร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างนักวิชาชีพที่มีสุขภาพดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพโดยเพื่อนชวนเพื่อน การดูแลตนเองและคนรอบข้างให้สุขภาพดี

กิจกรรมภายในบ้าน