บ้านนี้เรียนดี

บ้านนี้เรียนดี

อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล

โทรศัพท์ 0 7567 2764

Email : parinya.vo@wu.ac.th

ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน

โทรศัพท์ 0 7567 2131

Email : penchom.ja@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่ง ดูแล และให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ2) พัฒนาเทคนิคการเรียนให้ได้ผล จัดกิจกรรมติวเพื่อพัฒนาการเรียน เช่น พี่ติวน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน การจัดคู่ติว การติวรายสัปดาห์

3) พัฒนาทักษะการจัดทำสื่อการสอนของอาจารย์และเผยแพร่เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน เช่นการจัดทำ VDO การจัดทำ e-learning

4) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงคลินิก

กิจกรรมภายในบ้าน