บ้านนี้มีเงิน

บ้านนี้มีเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย

โทรศัพท์ 0 7567 2473

Email : kwuntida.ut@wu.ac.th

อาจารย์สาลินี  ไชยกูล

โทรศัพท์ 0 7567 2758

Email : csalinee@wu.ac.th

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส

โทรศัพท์ 0 7567 2703

Email : maneerut.sr@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่งและให้คำปรึกษาเมื่อนักศึกษาประสบปัญหาการเงิน แนะนำแหล่งทุนกู้ยืม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การเก็บชั่วโมงทุนกยศ. เงินกู้ฉุกเฉิน ระบบยืมเงินเมื่อเงินทุนออกไม่ตรงเวลา ทุนการศึกษาให้เปล่า งานพิเศษที่นำมาซึ่งรายได้ ฯลฯ

2) พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและสามารถนำมาบริหารจัดการการเงินของตนเองได้ จัดอบรมเรื่องการใช้จ่าย การประหยัดอดออม

3) นำร่อง วางหลักเกณฑ์และกฎระเบียบ โครงการเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

4) พิจารณาแนวทางการจัดสหกรณ์ออมทรัพย์ของนักศึกษาเพื่อไว้ฝากเงิน สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้ของสำนักวิชา

กิจกรรมภายในบ้าน