บ้านนี้มีสุข

บ้านนี้มีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์

โทรศัพท์ 0 7567 2135

Email : bphuangt@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

โทรศัพท์ 0 7567 2759

Email : wannisa.ku@wu.ac.th

วัตถุประสงค์ของบ้าน

1) เพื่อเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อประสบปัญหาชีวิต เช่น ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในเชิงจิตวิทยา

2) ค้นหาปัจจัยที่กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความทุกข์ในระหว่างเรียนและจัดการแก้ไขปัจจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสุขไปพร้อมกับการเรียนรู้ เช่น การสำรวจสุขภาพจิต ฯลฯ

3) จัดกิจกรรม/สิ่งแวดล้อมที่สร้างความสุขให้กับนักศึกษา เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้แก่ กิจกรรมคลายเครียดช่วงสอบ ฯลฯ

กิจกรรมภายในบ้าน